• facebook
 • Baglanyşyk
 • youtube
sahypa_banner

Öýjük göni RT qPCR toplumy - SYBR REaşyl I göni öýjükli liz öýjügi Bir ädimli qRT-PCR toplumlary

Kitiň beýany:

Pişik.DRT-01011/01012

10-1,000,000 öýjük ulanyp, göni RT-qPCR öýjük üçin,

we RT-qPCR-ni öňünden RNK arassalamazdan göni öýjüklerden ýerine ýetirmek.

Öýjükler RT-qPCR üçin RNK çykarmak üçin göni lizirlenýär;ýokary çydamlylyk ulgamy RNK-ny arassalamagy we öýjükli lizatlary RT reaksiýalary üçin RNK şablonlary hökmünde gönüden-göni ulanmagy zerur däl edýär.Çalt we amatly;ýokary duýgurlyk, güýçli aýratynlyk we gowy durnuklylyk.

Imönekeý we täsirli: Cell Direct RT tehnologiýasy bilen, RNK nusgalaryny bary-ýogy 7 minutda alyp bolýar.

Nusga islegi az, sebäbi 10 öýjük synagdan geçirilip bilner.

Highokary giriş: 384, 96, 24, 12, 6 guýy tabaklarda ösdürilip ýetişdirilen öýjüklerde RNK-ny çalt tapyp biler.

DNK Eraser goýberilen genomlary çalt aýyryp, soňraky synag netijelerine täsirini ep-esli azaldyp biler.

Optimallaşdyrylan RT we qPCR ulgamy, iki basgançakly RT-PCR ters transkripsiýasyny has täsirli we PCR has anyk we RT-qPCR reaksiýa ingibitorlaryna has çydamly edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Sorag-jogap

Çeşmeleri göçürip alyň

Düşündirişler

Bu toplum, RT-qPCR reaksiýalary üçin medeniýetli öýjük nusgalaryndan RNK-ny çalt çykaryp bilýän, şeýlelik bilen köp wagt talap edýän we RNK arassalamak prosesini ýok edip biljek özboluşly liz bufer ulgamyny ulanýar.RNK şablony bary-ýogy 7 minutda alyp bolýar.5×Göni RT Mix we 2×Kit bilen üpjün edilen göni qPCR Mix-SYBR reagentleri hakyky mukdarda PCR netijelerini çalt we netijeli alyp biler.

5×Göni RT Mix we 2×Göni qPCR Mix-SYBR güýçli inhibitor çydamlylygyna eýe we nusgalaryň lizaty gönüden-göni RT-qPCR üçin şablon hökmünde ulanylyp bilner.Bu toplumda özboluşly RNK ýokary ýakynlygy bolan Foregene ters transkriptazasy we Hot D-Taq DNK polimeraza, dNTP, MgCl bar2, reaksiýa buferi, PCR optimizator we stabilizator.

Aýratynlyklary

200×20μl Rxns, 1000×20μl Rxns

Kit komponentleri

I bölüm

Bufer CL

Foregene Protease Plus II

Bufer ST

II bölüm

DNK öçüriji

5 × Göni RT garyndysy

2 × Göni qPCR Mix-SYBR

50 × ROX salgylanma boýagy

RNase-ddH2O

Görkezmeler

Aýratynlyklary we artykmaçlyklary

Pleönekeý we täsirli: “Cell Direct RT” tehnologiýasy bilen RNK nusgalaryny bary-ýogy 7 minutda alyp bolýar.

10 Mysal üçin isleg az, sebäbi 10 öýjük synagdan geçirilip bilner.

■ passokary geçirijilik: 384, 96, 24, 12, 6 guýy tarelkalarda ösdürilip ýetişdirilen öýjüklerde RNK-ny çalt tapyp bilýär.

■ DNK Eraser goýberilen genomlary çalt aýyryp, soňraky synag netijelerine täsirini ep-esli azaldyp biler.

RT Optimallaşdyrylan RT we qPCR ulgamy, iki basgançakly RT-PCR ters transkripsiýasyny has täsirli we PCR has anyk we RT-qPCR reaksiýa ingibitorlaryna has çydamly edýär.

Kit toplumy

Ulanyş gerimi: medeniýetli öýjükler.

- Mysal lizisi bilen çykarylan RNK: diňe bu toplumyň RT-qPCR şablony üçin ulanylýar.

- Kitap aşakdaky maksatlar üçin ulanylyp bilner: gen aňlatmagyň derňewi, siRNA-töwekgelçilikli gen dymdyrmak täsirini barlamak, neşe barlagy we ş.m.

Diagramma

Öýjük göni RT qPCR diagrammasy

Saklamak we ýaramlylyk möhleti

Bu toplumyň I bölümi 4 at derejesinde saklanmalydyr;II bölüm -20 at derejesinde saklanmalydyr.

 Foregene Protease Plus II 4-de saklanmalydyr℃, -20 at-da doňmaň.

 Reagent 2×Göni qPCR Mix-SYBR -20-de saklanmalydyrgaraňkyda;ýygy-ýygydan ulanylsa, 4-de hem saklanyp bilnerShort gysga möhletli saklamak üçin (10 günüň içinde ulanyň).


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Real Time PCR başlangyç dizaýn ýörelgeleri

  Öňe ugrukdyryjy we ters primer

  Real Time PCR üçin deslapky dizaýn gaty möhümdir.Primerler PCR güýçlendirmegiň aýratynlygy we netijeliligi bilen baglanyşykly we aşakdaky ýörelgelere salgylanyp düzülip bilner:

  Esasy uzynlygy: 18-30bp.

  GC mazmuny: 40-60%.

  Tm bahasy: Primer 5 ýaly başlangyç dizaýn programma üpjünçiligi, primeriň Tm bahasyny berip biler.Stokarky we aşaky akymlaryň Tm bahalary mümkin boldugyça ýakyn bolmaly.Tm hasaplaýyş formulasy hem ulanylyp bilner: Tm = 4 ° C (G + C) + 2 ° C (A + T).PCR ýerine ýetirilende, Tm bahasyndan 5 ° C-den pes temperatura, adatça, gyzdyryjy temperatura hökmünde saýlanýar (anne temperaturasynyň degişli ýokarlanmagy PCR reaksiýasynyň aýratynlygyny artdyryp biler).

  Primerler we PCR önümleri:

  Dizaýn başlangyç PCR güýçlendiriji önümiň uzynlygy, has gowusy 100-150bp.

  Şablonyň ikinji derejeli gurluş meýdanyndaky dizaýn desgalary mümkin boldugyça gaça durmalydyr.

  Stokarky we aşaky akymlaryň 3 ′ ujunyň arasynda 2 ýa-da has köp goşmaça esaslaryň döremeginden gaça duruň.

  Primer 3 ′ terminal bazasy yzygiderli 3 goşmaça G ýa-da C bilen bolup bilmez.

  Astarlaryň özleri goşmaça gurluşlara eýe bolup bilmezler, ýogsam PCR güýçlendirilmegine täsir edip, saç düzümi emele geler.

  ATCG başlangyç yzygiderlilikde mümkin boldugyça deň paýlanmaly we 3 ′ terminal bazasy T. ýaly gaça durmaly.

  Goşundy 1 : Öýjük göni RT-qPCR Kit komponent goşundy paketi

  1.Öýjük liziniň çözgüdi


  Öýjük liziniň çözgüdi

  Kit komponentleri

  (24 guýy liz ulgamy / guýy)

  DRT-01011-A1

  DRT-01011-A2

  100 T.

  500 T.

  BölümMen

  Bufer CL

  20 ml

  100 ml

  Foregene Protease Plus II

  400 μl

  1 ml × 2

  Bufer ST

  1 ml × 2

  10 ml

  BölümII

  DNK öçüriji

  400 μl

  1 ml × 2

  2.RT garyndysy


  RT Mix

  Kit komponentleri

  (20 μl reaksiýa ulgamy)

  DRT-01011-B1

  200 T.

  5 × Göni RT garyndysy

  800 μl

  RNase-ddH2O

  1,7 ml × 2

   

  3.qPCR garyndysy


  qPCR garyşyk

  Kit komponentleri

  (20 μl reaksiýa ulgamy)

  DRT-01011-C1

  DRT-01011-C2

  200 T.

  1000 T.

  2 × Göni qPCR Mix-SYBR

  1 ml × 2

  1,7 ml × 6

  50 × ROX salgylanma boýagy

  40 μl

  200 μl

  RNase-ddH2O

  1,7 ml

  10 ml

  Gollanma gollanmalary:

  QuickEasyTM öýjük göni RT-qPCR Kit-SYBR Green I.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň