• facebook
 • Baglanyşyk
 • youtube
banner
 • Real Time PCR Easyᵀᴹ-SYBR Green I toplumy

  Real Time PCR Easyᵀᴹ-SYBR Green I toplumy

  Pleönekeý - 2X PCR Mix, eksperimental ýalňyşlygy we iş wagtyny azaltmak üçin

  Ificörite - optimallaşdyrylan bufer we gyzgyn başlangyç Taq fermenti, ýörite däl güýçlendirme we primer dimer emele gelmeginiň öňüni alyp biler

  Highokary duýgurlyk - şablonyň pes nusgalaryny tapyp biler

  Gowy köpugurlylyk - köp sanly PCR gurallary bilen gabat gelýär

  deslapky güýç

 • RT-PCR Easyᵀᴹ I (Bir ädim)

  RT-PCR Easyᵀᴹ I (Bir ädim)

  Bir basgançakly toplum ters transkripsiýany we PCR-ni şol bir turbada amala aşyrmaga mümkinçilik berýär.Diňe RNA şablony, ýörite PCR primerleri we RNase-Free ddH goşmaly2O.

  RNK-nyň hakyky mukdarda derňewi çalt we takyk amala aşyrylyp bilner.

  Kitapda täsin “Foregene” ters transkripsiýa reagenti we “Foregene HotStar Taq DNA polimeraza” täsin reaksiýa ulgamy bilen birleşdirilip, reaksiýanyň güýçlendirme netijeliligini we aýratynlygyny ýokarlandyrýar.

  Optimallaşdyrylan reaksiýa ulgamy, reaksiýany has ýokary duýgurlyga, ýylylyk durnuklylygyna we has oňat çydamlylyga eýe edýär.

  deslapky güýç

 • RT-PCR Easyᵀᴹ II (Iki ädim)

  RT-PCR Easyᵀᴹ II (Iki ädim)

  RNK-nyň hakyky mukdarda derňewi çalt we takyk amala aşyrylyp bilner.

  Kitapda täsin “Foregene” ters transkripsiýa reagenti we “Foregene HotStar Taq DNA polimeraza” täsin reaksiýa ulgamy bilen birleşdirilip, reaksiýanyň güýçlendirme netijeliligini we aýratynlygyny ýokarlandyrýar.

   Optimallaşdyrylan reaksiýa ulgamy, reaksiýany has ýokary duýgurlyga, ýylylyk durnuklylygyna we has oňat çydamlylyga eýe edýär.

  deslapky güýç

 • Real wagt PCR Easyᵀᴹ-Takman

  Real wagt PCR Easyᵀᴹ-Takman

  Pleönekeý - 2 × PCR Mix, eksperimental ýalňyşlygy we iş wagtyny azaltmak üçin

  Ificörite - optimallaşdyrylan bufer we gyzgyn başlangyç Taq fermenti, ýörite däl güýçlendirme we primer dimer emele gelmeginiň öňüni alyp biler

  Highokary duýgurlyk - şablonyň pes nusgalaryny tapyp biler

  Gowy köpugurlylyk - köp sanly PCR gurallary bilen gabat gelýär

  deslapky güýç

 • PCR Gahrymany (Boýag bilen)

  PCR Gahrymany (Boýag bilen)

  Has ýokary wepalylyk: adaty Taq fermentinden 6 esse;

  Güýçlendirmek tizligi

  Has köp şablon uýgunlaşma

  Has ýokary güýçlendiriş netijeliligi

  Daşky gurşawa çydamlylyk has güýçlidir: bir hepdäniň dowamynda 37 ° C-de 90% -den gowrak işjeňligi saklaýar;

  Onda 5 '→ 3' DNK polimeraza işjeňligi we 3 '→ 5' ekzonukleý işjeňligi bolmazdan 5 '→ 3' ekzonukleý işjeňligi bar.

  deslapky güýç

 • 700bp DNK merdiwan

  700bp DNK merdiwan

  700bp DNK Ladder ulanylmaga taýyn önüm we eýýäm 1x Loading Bufer bar.Synag zerurlyklaryna görä elektroforez üçin degişli mukdarda Marker alyp bilersiňiz.

  700bpDNA Marker 7 7 DNK zolagyndan durýar, DNK zolaklary: 100bp (50ng / 5μl), 200bp (30ng / 5μl), 300bp (30ng / 5μl), 400bp (40ng / 5μl), 500bp (25ng / 5μl)), 600bp (30ng / 5μl), 700bp (35ng / 5μl).

   

  deslapky güýç

 • 2000bp DNK merdiwan

  2000bp DNK merdiwan

   2000bp DNK Ladder ulanylmaga taýyn önüm we eýýäm 1x Loading Bufer bar.Synag zerurlyklaryna görä elektroforez üçin degişli mukdarda Marker alyp bilersiňiz.BM2000 DNA markeri 6 DNK zolagyndan durýar, DNK zolaklary: 100bp (50ng / 5μl), 250bp (50ng / 5μl), 500bp (50ng / 5μl), 750bp (75ng / 5μl), 1000bp (50ng / 5μl)), 2000bp (100ng / 5μl).

   

  deslapky güýç

 • 5000bp DNK merdiwan

  5000bp DNK merdiwan

   2000bp DNK merdiwanulanmaga taýyn önüm we eýýäm 1x Loading Buffer bar.Synag zerurlyklaryna görä elektroforez üçin degişli mukdarda Marker alyp bilersiňiz.BM5000 DNA marker 8 DNK zolagyndan durýar, DNK zolaklary: 100bp (50ng / 5μl), 250bp (50ng / 5μl), 500bp (50ng / 5μl), 750bp (75ng / 5μl), 1000bp (50ng / 5μl), 2000bp (100ng / 5μl), 3000bp (30ng / 5μl), 5000bp (50ng / 5μl).

   

   

  deslapky güýç

 • PCR Easyᵀᴹ (boýag bilen)

  PCR Easyᵀᴹ (boýag bilen)

  2 × PCR GahrymanyTM Garyşyk ulgamy, PCR inhibitorlaryna adaty PCR Mix ulgamyndan has ýokary çydamlylyga eýe we dürli çylşyrymly şablonlaryň PCR güýçlendirilmegine aňsatlyk bilen çydap bilýär.Üýtgeşik reaksiýa ulgamy we ýokary netijelilik Taq Gahrymany PCR reaksiýasyny güýçlendirmek netijeliligini, aýratynlygyny we duýgurlygyny ýokarlandyrýar.

  deslapky güýç

 • PCR Easyᵀᴹ

  PCR Easyᵀᴹ

  Üýtgeşik reaksiýa ulgamy we ýokary netijelilik Taq DNK polimeraza PCR reaksiýasyny güýçlendirmek netijeliligini, aýratynlygyny we duýgurlygyny ýokarlandyrýar.

  deslapky güýç

 • PCR Gahrymany

  PCR Gahrymany

  Has ýokary wepalylyk: 6adaty Taq fermentiniň wagty;

  Çalt aýokarlandyryş tizligi:güýçlendirme tizligi 5-10sek / kb, bu adaty Taq fermentinden 6-12 esse köp;

  Has köp şablon uýgunlaşma: ýokary GC mazmuny bolan we güýçlendirmek kyn bolan dürli çylşyrymly DNK şablonlaryny netijeli güýçlendirip biler;

  Has ýokaryGüýçlendirmek netijeliligi: güýçlendirme siklleriniň sany adaty Taq fermentinden has az;

  Stronger Daşky gurşawa çydamlylyk: 37 ° C-de bir hepde saklanýar, has köp saklaýar90%işjeňlik;

  Onda 5 '→ 3' DNK polimeraza işjeňligi we 3 '→ 5' ekzonukleý işjeňligi bolmazdan 5 '→ 3' ekzonukleý işjeňligi bar.

  deslapky güýç

 • “QuickEasyᵀᴹ Real Time PCR Kit-Taqman”

  “QuickEasyᵀᴹ Real Time PCR Kit-Taqman”

  Üýtgeşik PCR optimizasiýa ulgamy 2 × QuickEasy edýärTMReal PCR Mix-Taqman has laýyk gelýär.

  “Hot-Start Foregene HS Taq Polimerase” güýçlendirme netijeliligine, güýçlendirme duýgurlygyna we güýçlendirme aýratynlygyna eýe.

  2 × QuickEasyTMReal PCR Mix -Taqman, genotip ýazmak we san üýtgemelerini kesgitlemek we takyk netijeleri almak üçin ulanylyp bilinjek yzygiderli barlag barlagynyň duýgurlygyny we aýratynlygyny ýokarlandyrmak üçin Foregene tarapyndan optimallaşdyrylan özboluşly ulgamy ulanýar.

  Bu önüm, müşderilere dürli mukdarda PCR gurallarynda ulanmak üçin amatly bolan guýularyň arasyndaky signal fonuny we signal ýalňyşlygyny ýok etmek üçin ulanyp boljak ROX içerki salgylanma boýagy bilen üpjün edilýär.

  deslapky güýç