• facebook
 • Baglanyşyk
 • youtube
sahypa_banner

Ösümlikleriň jemi RN izolýasiýa toplumy Polisakaridlerde we polifenollarda pes ösümlik üçin RNK Purificaiton toplumy

Kitiň beýany:

Pişik.RE-05011/05014

Jemi RNK-ny pes polisakarid we polifenol komponentlerini öz içine alýan umumy ösümlik nusgalaryndan arassalamak üçin.

Az polisakarid we polifenol düzümi bolan ösümlik nusgalaryndan ýokary hilli jemi RNK-ny çalt çykaryň.

RNase-mugt

DNK-arassalaýjy sütüni ulanyp, DNK-ny netijeli aýyryň

DNase goşmazdan DNK aýyryň

Pleönekeý - ähli amallar otag temperaturasynda tamamlanýar

Çalt - amal 30 minutda tamamlanyp bilner

Ygtybarly - hiç hili organiki reagent ulanylmaýar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Sorag-jogap

Resurslary ýükläň

Aýratynlyklary

50 Taýýarlyk, 200 Taýýarlyk

Kitapda pes polisakaridler we polifenollar bolan dürli ösümlik dokumalaryndan ýokary arassalygy we ýokary hilli jemi RNK-ny netijeli çykaryp bilýän Foregene tarapyndan işlenip düzülen aýlaw sütüni we formulasy ulanylýar.Polokary polisakaridler ýa-da polifenollary bolan ösümlik nusgalary üçin, has gowy RNK çykarmak netijelerini almak üçin Ösümlik Total RNA izolýasiýa plýus toplumyny ulanmak maslahat berilýär.Kitap, adatdan daşary we dokuma lizatasyndan genom DNK-ny aňsatlyk bilen aýryp bilýän DNK-arassalaýjy sütün bilen üpjün edýär.Diňe RNK sütüni RNK-ny netijeli baglanyşdyryp biler.Kitap bir wagtyň özünde köp sanly nusgany gaýtadan işläp biler.

Tutuş ulgamda RNase ýok, şonuň üçin arassalanan RNK peselmez.Bufer PRW1 we Buffer PRW2 alnan RNK-nyň belok, DNK, ionlar we organiki birleşmeler bilen hapalanmazlygyny üpjün edip biler.

Kit komponentleri

Bufer PSL1, Bufer PS, Bufer PSL2

Bufer PRW1, Bufer PRW2

RNase-ddH2O, DNK arassalaýjy sütün

Diňe sütün

Görkezmeler

Aýratynlyklary we artykmaçlyklary

Ice Buzly hammam we pes temperatura merkezden gaçyryşsyz, tutuş prosesiň dowamynda otag temperaturasynda (15-25 ℃) işlemek.
RN Doly toplum RNase-Free, RNK-nyň zaýalanmagy barada alada etmegiň zerurlygy ýok.
■ DNK arassalaýjy sütün, DNase goşmazdan genom DNK hapalanmagyny aýryp biler ýaly, DNK bilen aýratyn baglanyşýar.
R RNokary RNK hasyllylygy: Diňe RNK sütüni we üýtgeşik formula RNK-ny arassalap biler.
■ Çalt tizlik: işlemek aňsat we 30 minudyň içinde tamamlanyp bilner.
■ Howpsuzlyk: hiç hili organiki reagent talap edilmeýär.
■ qualityokary hilli: Arassalanan RNK bölekleri ýokary arassa, belok we beýleki hapalardan mahrumdyr we dürli aşaky synag synaglaryna laýyk bolup biler.

123

Kit toplumy

Pes polisakarid we polifenol düzümi bolan täze ýa-da doňdurylan ösümlik dokumalarynyň nusgalaryndan (esasanam täze ösümlik ýaprak dokumasy) jemi RNK çykarmak we arassalamak üçin amatlydyr.

Iş akymy

jemi RNK-ýönekeý iş prosesi

Diagramma

Ösümlik jemi RNA izolýasiýa toplumy6

Ösümlik jemi RNA izolýasiýa toplumy polisakaridleriň we polifenollaryň 50mg täze ýapraklaryny gaýtadan işledi we 5% arassalanan RNK elektroforez tarapyndan synag edildi.
1: Banan
2: Ginkgo
3: Pagta
4: Nar

Saklamak we saklamak möhleti

Kitap otag temperaturasynda (15-25 ℃) gurak gurşawda 12 aý, has uzak wagtlap (24 aý) 2–8 can saklanyp bilner.

Bufer PSL1 2-gidroksi-1-etanetiol (islege görä) goşulandan soň 1 aýda 4 be saklanyp bilner.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Mesele derňew gollanmasy

  Duşuşyp boljak meseleleriň aşakdaky derňewiÖsümlik jemiRNA extraction will help you with your experiments. In addition, for other experimental or technical problems in addition to operating instructions and problem analysis, we have dedicated technical support to help you. If you have any needs, please contact us at: 028-83360257 or E-mali : Tech@foregene.com.

  Aýlanma sütüni ýapyk

  Aýlaw sütüniniň petiklenmegi, RNK hasyllylygynyň peselmegine ýa-da RNK almak üçin arassalanyp bilmezligine we alnan RNK-nyň hili pes bolmagyna sebäp bolar.

  Umumy sebäpleriň derňewi:

  1. Nusga düýbünden bozulmaýar.

  Doly däl nusga bölekleri DNK-arassalaýyş sütünini ýapyp biler, bu hem RNK öndürijiligine we hiline täsir edip biler.Nusga böleklerini ýerine ýetireniňizde, öýjük diwarlary we nusgalaryň öýjük membranalary ýaly dokumalary döwmek üçin ýeterlik mukdarda suwuk azot bilen çalt üwürmegi maslahat berýäris.Polifenol polisakaridleriň ösümlik nusgalary üçin Ösümlik Total RNA izolýasiýa toplumy plýusyny ulanmagy maslahat berýäris.

  2. DNK-arassalaýjy sütüniň izolirlenen adatdan daşary tebigatyna ylham beriň, öýjükli galyndy bölejiklerini isläň.

  Islenýän öýjük galyndylary, RNK siňdiriş proseduralary wagtynda diňe RNK sütünini ýapyp biler (proseduranyň 5-nji ädimine, polisakarid polifenol prosedurasynyň 6-njy ädimine serediň).Öýjük galyndylarynyň islenmezligi üçin bu adatdan daşary tebigata ymtylanda seresap bolmalydygyny maslahat berýäris.

  3. Nusganyň başlangyç mukdary gaty köp.

  Artykmaç nusga ulanylyşy, Buffer PRL1 ýa-da Buffer PSL1 tarapyndan öýjükleriň doly däl böleklere bölünmegine ýa-da öýjükleriň doly däl lizisine sebäp bolar, netijede arassalamak amallary üçin arassalanan sütün dörär.Ösümlikleriň jemi RNA izolýasiýa toplumy, işleýän nusgany bir arassalamak üçin başlangyç maksimum 50 mg bar.Polifenol polisakaridleriň ösümlik nusgalary üçin, “Plant Total RNA izolýasiýa toplumy” plýusyny synap görmegiňizi maslahat berýäris.

  4. Merkezden gaçyryş temperaturasy gaty pes.

  Nusga dokumasynyň suwuk azotyň bozulmagyndan başga tutuş RNK izolýasiýasy we arassalanmagy, ähli ädimler otag temperaturasynda (20-25 ° C) ýerine ýetirilýär.Käbir pes temperaturaly sentrifugalarda 20 ° C-den pes temperatura bar, bu bolsa DNK-arassalaýjy sütünde we / ýa-da diňe RNK sütüninde böwet bolup biler.Şeýle ýagdaý ýüze çyksa, sentrifuganyň temperaturasyny 20-25 ° C-e belläň we liz garyndysyny öňünden gyzdyryň we / ýa-da etanol bölünişigine adatdan daşary hadysany 37 ° C-e goşuň.

  Hiç hili RNK alynmaýar ýa-da RNK hasyllylygy pes däl

  Adatça dikeldiş netijeliligine täsir edýän köp faktor bar, mysal üçin: RNK mazmuny, iş usuly, elitasiýa göwrümi we ş.m.

  Aşakdaky ýaly umumy sebäpleriň derňewi:

  1. Amal wagtynda buz hammamynda ýa-da pes temperaturada (4 ° C) merkezden gaçyryş çäresi geçirildi.

  Teklip: roomhli prosesde otag temperaturasynda (15-25 ° C) işläň, buz wannasyny we pes temperatura merkezden gaçyrmaň.

         2.Nusganyň nädogry saklanmagy ýa-da nusganyň uzak wagtlap saklanmagy sebäpli RNK peseldi.

  Teklip: Täze ýygnanan nusgalar suwuk azotda çalt doňdurylmaly, soňra -80 ° C uzak wagtlap saklanmaly, nusgalaryň gaýta doňmagyndan we eremeginden gaça durmaly;ýa-da nusgalary derrew RNA stabilizatory RNAlater erginine (haýwanlaryň nusgalary) siňdiriň.

         3.Ampleeterlik däl nusga bölekleri we liz arassalaýyş sütüniniň petiklenmegine getirýär.

  Teklip: Dokumany üwende, dokumanyň ýeterlik derejede ýerdedigine göz ýetiriň we öňünden taýýarlanan Buffer PSL1-e çalt geçiriň (β-ME-nyň dogry paýynyň goşulandygyny tassyklaň, proseduranyň 1-nji ädimine serediň).

  4.Eluent nädogry goşuldy.

  Teklip: RNase-de ddH-e göz ýetiriň2O arassalaýjy sütün membranasynyň ortasyna taşlanýar.

  5.Buffer PSL2 ýa-da Buffer PRW2-e mutlak etanolyň dogry mukdary goşulmady.

  Teklip: Görkezmelere eýeriň, Buffer PSL2 we Buffer PRW2-e dogry mukdarda mukdary goşuň we toplum ulanylmazdan ozal gowy garmaly.

  6. Dokuma nusgasynyň mukdary ýerliksizdir.

  Teklip: Bufer PSL1-den 500 μl üçin 50 mg dokuma ulanyň.Dokumany aşa köp ulanmak, alnan RNK mukdaryny azaldar we emele gelen RNK-nyň arassalygy hem peseler.Başlangyç nusga dozasynyň RNK çykarmak amallary üçin 50 mg-dan ýokary bolmaly däldigini maslahat berýäris.

  7. Nädogry elýusiýa göwrümi ýa-da doly däl elitasiýa.

  Teklip: Arassalaýyş sütüniniň uzynlygy 50-200 μl;elitasiýa effekti kanagatlanarly däl bolsa, gyzdyrylan RNase-Free ddH goşulandan soň otag temperaturasynda wagty uzaltmak maslahat berilýär2O, meselem 5-10min.

  8. Arassalaýyş sütüninde Buffer PRW2 bilen ýuwlandan soň etanol galyndysy bar.

     Teklip: Boş turba 1 minut merkezden gaçyrylan bolsa we Buffer PRW2-de ýuwlandan soň etanol galan bolsa, boş turba merkezden gaçyryş wagtyny 2 minuta çenli artdyryp bilersiňiz ýa-da arassalaýyş sütünini otag temperaturasynda 5 minut doly ýerleşdirip bilersiňiz. galyndy etany aýyryň.

  9. Kitap nädogry ulanyldy.

     Teklip: Polifenolik polisakaridleriň ösümlik nusgalary üçin, “Plant Total RNA izolýasiýa toplumy” ýaly umumy toplumlary ulanmak ideal RNK nusgalaryny alyp bilmez.Polifenolik polisakarid ösümlikleriniň nusgalary üçin ýörite döredilen “Plant Total RNA IsolationKit Plus” -ny ulanmagy maslahat berýäris.Polifenoldan we polisakarid ösümlikleriniň nusgalaryndan RNK almak üçin ýörite işlenip düzülen toplum.

  OD260 / OD280 bahasy pes

  DdH bilen RNK elýusiýasy2O we spektrofotometr okamak üçin ulanylýan pes OD260 / OD280 bahalaryna getirýär.10 mM Tris-HCl, pH 7.5 (RNase-Free ddH däl-de) ulanmagy maslahat berýäris2OD260 / OD280 bahalaryny has dogry almak üçin 19-njy sahypadaky “RNK konsentrasiýasy we arassalama bahalary” -na serediň.

  Arassalanan RNK zaýalanýar

  Arassalanan RNK-nyň hili, nusga gorap saklamak, RNase hapalanmagy we manipulýasiýa ýaly faktorlar bilen baglanyşykly.

  Umumy sebäpleriň derňewi:

  1. Dokma nusgalary ýygnanandan soň wagtynda saklanmady.

      Teklip: Dokumanyň nusgalary ýygnanandan soň ulanylmasa, derrew suwuk azotda pes temperaturada saklaň ýa-da suwuk azotda çalt doňandan soň uzak wagtlap saklamak üçin -80 ° C-e geçiriň ýa-da nusgalary derrew çümdüriň. RNK stabilizatory RNAlater ergini (haýwanlaryň nusgalary).RNK çykarmak üçin täze ýygnanan dokuma nusgalaryny ulanmaga synanyşyň.

  2. Dokuma nusgalarynyň gaýtalanmagy we doňmagy.

     Teklip: Dokuma nusgalaryny saklanyňyzda, olary saklamak üçin ownuk böleklere bölüp, nusgalaryň yzygiderli doňmagy we eremegi sebäpli RNK-nyň zaýalanmagynyň öňüni almak üçin ulananyňyzda iň gowusydyr.

  3.RNase operasiýa otagynda girizilýär ýa-da bir gezek ulanylýan ellikler, maskalar we ş.m.

     Teklip: RNK çykarmak synaglary aýratyn RNK amallarynda iň oňat ýerine ýetirilýär we synagdan öň laboratoriýa stoly arassalanmalydyr we RNase-iň ornaşdyrylmagynyň netijesinde RNK zaýalanmagynyň öňüni almak üçin synag wagtynda bir gezek ulanylýan ellikler we maskalar geýilmelidir.

  4. Reagent ulanylanda RNase bilen hapalanýar.

     Teklip: Baglanyşykly synaglar üçin ösümlikleriň umumy RNK çykarmak toplumlarynyň täze tapgyryny çalyşyň.

  5. RNK manipulýasiýasy üçin ulanylýan sentrifuga turbalary we turbalar maslahatlary RNase bilen hapalanýar.

  Teklip: RNK çykarmakda ulanylýan sentrifuga turbalarynyň, turbalaryň maslahatlarynyň, turbalarynyň we ş.m.-leriň hemmesiniň RNase-ýokdugyna göz ýetiriň.

  Gollanma gollanmalary:

  Ösümlikleriň jemi RNA izolýasiýa toplumynyň görkezmesi

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň