• facebook
  • Baglanyşyk
  • youtube
sahypa_banner

Haýwanlaryň jemi RNK izolýasiýa toplumy Haýwan dokumalary we öýjükleri üçin jemi RNK çykarmak we arassalamak toplumlary

Kitiň beýany:

Dürli haýwan dokumalaryndan ýokary arassalygy we ýokary hilli jemi RNK-ny çalt we täsirli çykaryň.

RNK-nyň zaýalanmagy barada alada etmegiň zerurlygy ýok.Tutuş ulgam RNase-Free

DNK-arassalaýjy sütüni ulanyp, DNK-ny netijeli aýyryň

DNase goşmazdan DNK aýyryň

Pleönekeý - ähli amallar otag temperaturasynda tamamlanýar

Çalt - amal 30 minutda tamamlanyp bilner

Ygtybarly - hiç hili organiki reagent ulanylmaýar

Purokary arassalyk - OD260 / 280≈1.8-2.1

deslapky güýç


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Sorag-jogap

Kitaplaryň beýany

50 Taýýarlyk, 200 Taýýarlyk

Bu toplumaýlaw sütüni we formulasyHighokary netijelilik bilen dürli haýwan dokumalaryndan ýokary arassalygy we ýokary hilli jemi RNK çykaryp bilýän kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzüldi. Genomiki DNK-ny adatdan daşary we dokuma lizatyndan aňsat bölüp we adsorb edip bilýän täsirli DNK arassalaýjy sütüni üpjün edýär. we wagt tygşytlaýjy;Diňe RNK sütüni RNK-ny netijeli baglanyşdyryp biler we özboluşly formula bilen bir wagtda gaýtadan işlenip bilner.

Tutuş ulgam RNase-Free, çykarylan RNK peselmez ýaly;Bufer RW1, Bufer RW2 bufer ýuwmak ulgamy, alnan RNK belok, DNK, ion we organiki birleşmeler hapalanmaz.

Kit komponentleri

Haýwanlaryň jemi RNK izolýasiýa toplumy
Kit komponentleri RE-03011 RE-03014
50 T. 200 T.
Bufer RL1 * 25ml 100ml
Bufer RL2 15ml 60ml
Bufer RW1 * 25ml 100ml
Bufer RW2 24ml 96ml
RNase-ddH2O 10ml 40ml
Diňe RNK sütüni 50 200
DNK arassalaýjy sütün 50 200
Gollanma gollanmasy 1 bölek 1 bölek

 

Haryt maglumatlary

Format Aýlaw sütüni Arassalaýjy komponent Foregene sütüni, reagent
Akym 1-24 nusga Taýýarlyk üçin wagt ~ 30 min (24 nusga)
Centrifuge Stol merkezden gaçyryş çäresi Piroliziň bölünişi Merkezden gaçyryş bölünişi
Mysal Haýwan dokumasy;öýjük Nusgalaryň mukdary Dokumasy: 10-20 mg;Öýjük: (1-5) × 106
Elýusiýanyň göwrümi 50-200 μL Iň köp ýükleme göwrümi 850 μL

 

Aýratynlyklary we artykmaçlyklary

R RNK-nyň zaýalanmagy barada alada etmegiň zerurlygy ýok;tutuş ulgam RNase-Free
D DNK ulanýan DNK arassalaýjy sütünini netijeli aýyryň
DN DNase goşmazdan DNK-ny aýyryň
Room simpleönekeý amallar otag temperaturasynda tamamlanýar
■ Çalt operasiýa 30 minutda tamamlanyp bilner
Organic Howpsuz-organiki reagent talap edilmeýär
■ purokary arassalygy -OD260 / 280≈1.8-2.1

öňünden kesgitlenen RNK izolýasiýa toplumynyň artykmaçlyklary

Kit toplumy

Dürli täze ýa-da doňan haýwan dokumalaryndan ýa-da medeniýetli öýjüklerden jemi RNK çykarmak we arassalamak üçin amatlydyr.

Önümiň parametrleri

■ Aşakdaky programmalar: birinji hatar cDNA sintezi, RT-PCR, molekulýar klonlaşdyryş, Demirgazyk Blot we ş.m.
■ Nusgalar: haýwan dokumalary, medeniýetli öýjükler
Os Doz: 10-20mg dokumalar, öýjükler (2-5) × 106
Arassalaýyş sütüniniň iň ýokary DNK baglaýjy kuwwaty: 80 μg
Ution Elýusiýanyň göwrümi: 50-200 μl

haýwanlaryň jemi RNK-ýönekeý iş prosesi

Diagramma