• facebook
 • Baglanyşyk
 • youtube
sahypa_banner

Öýjügiň jemi RNA izolýasiýa toplumy Öýjükden jemi RNA izolýasiýa toplumy

Kitiň beýany:

Lyokary arassalanan we ýokary hilli jemi RNK dürli medeniýetli öýjüklerden 11 minutda alyp bolýar.

RNase-mugt

Otag otagynda (15-25 ℃) işleýär

DNK arassalaýjy sütün bilen

Rokary RNK hasyllylygy

Çalt: Gazyp almagy 11 minutda tamamlaň

Howpsuzlyk: Hiç biri Organiki himiki

deslapky güýç


 • :
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Sorag-jogap

  Düşündiriş

  Bu toplum, 96, 24, 12 we 6 guýy tabaklarda ösdürilip ýetişdirilen öýjüklerden ýokary arassalygy we ýokary hilli jemi RNK-ny netijeli çykaryp bilýän Foregene tarapyndan işlenip düzülen aýlaw sütünini we formulasyny ulanýar.

  Kitap, adatdan daşary we öýjükli lizaty aňsatlyk bilen bölüp bilýän, genom DNK-ny baglap we aýryp bilýän täsirli DNK arassalaýjy sütün bilen üpjün edýär.Amal ýönekeý we wagt tygşytlaýjy.

  Tdiňe RNK sütüni, özboluşly formula bilen RNK-ny netijeli baglanyşdyryp biler.Bir wagtyň özünde köp sanly nusga gaýtadan işlenip bilner.

  Kit komponentleri

  Kitiň düzümi RE-03111 RE-03114
  50 T. 200 T.
  Bufer cRL1 * 25 ml 100 ml
  Bufer cRL2 15 ml 60 ml
  Bufer RW1 * 25 ml 100 ml
  Bufer RW2 24 ml 96 ml
  RNase-ddH2O 10 ml 40 ml
  Diňe sütün 50 200
  DNK arassalaýjy sütün 50 200
  Görkezme 1 1

  * Ellik geýiň we amal wagtynda gorag çäreleri görüň, sebäbi Buffer cRL1 we Buffer RW1 gaharlandyryjy bulam-bujar duzlary öz içine alýar.

  Aýratynlyklary we artykmaçlyklary

  Process Bütin proses buz wannasyz we pes temperatura merkezden gaçyryşsyz otag temperaturasynda (15-25 ℃) işleýär.
  Kit Kitabyň hemmesi RNase-Free, RNK-nyň zaýalanmagy barada alada etmegiň zerurlygy ýok.
  ■ DNK arassalaýjy sütün, DNK goşmaça DNase goşmazdan genom DNK hapalanmagyny aýryp biler ýaly, DNK-ny aýratyn baglanyşdyrýar.
  R RNokary RNK hasyllylygy: Diňe RNK sütüni we üýtgeşik formula RNK-ny arassalap biler.
  ■ Çalt tizlik: işlemek aňsat we 11 minutda tamamlanyp bilner.
  ■ Howpsuzlyk: Hiç hili organiki reagent talap edilmeýär.
  ■ qualityokary hilli: Arassalanan RNK ýokary arassalyga, belokdan we beýleki hapalardan mahrumdyr we soňraky dürli synaglara duşup biler.

  öňünden kesgitlenen RNK izolýasiýa toplumynyň artykmaçlyklary

  Kit toplumy

  96, 24, 12 we 6 guýy tabaklarda medeniýetli öýjüklerden jemi RNK çykarmak we arassalamak üçin amatlydyr.

  Iş akymy

  öýjükleriň jemi RNK

  Diagramma

  Öýjükleriň jemi RNA izolýasiýa toplumynyň iş akymy1

  Öýjük jemi RNA izolýasiýa toplumynyň agarose jel batareýasynyň diagrammasy ýokardaky dürli öýjükleri bejerdi, 20μl göwrümli arassalama, 2μl arassalanan RNK 1% alýar.

  Saklamak we saklamak möhleti

  Kitap 12 aý otag temperaturasynda (15–25 ℃) ýa-da 2–8 longer has uzak wagtlap (24 aý) saklanyp bilner.

  Bufer cRL1 2-gidroksi-1-etanetiol (islege görä) goşandan soň 4 at 1 aýda saklanyp bilner.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • RNK çykarylmaýar ýa-da RNK hasyllylygy pes

  Dikeldiş netijeliligine täsir edýän köplenç dürli faktorlar bar, meselem: dokumanyň nusgasy RNK mazmuny, iş usuly, elitasiýa göwrümi we ş.m.

  1. Buz wannasy ýa-da kriogen (4 ° C) merkezden gaçyryş işleri geçirildi.

  Teklip: roomhli prosesiň dowamynda otag temperaturasynda (15-25 ° C) işlediň, pes temperaturada buz wannasyny we sentrifugany ulanmaň.

  2. Nädogry nusga saklamak ýa-da artykmaç nusga saklamak wagty.

  Teklip: Nusgalary -80 ° C derejesinde saklaň ýa-da suwuk azotda doňduryň we doňdurmagyň gaýtalanmazlygyndan gaça duruň;RNK çykarmak üçin täze dokumalary ýa-da medeniýetli öýjükleri ulanmaga synanyşyň.

  3. Mysal liziniň ýeterlik däldigi.

  Teklip: Birmeňzeş dokumalar bolanda, dokumanyň ýeterlik birmeňzeşdigini we RNK-nyň bölünip çykmagyny düşündirmek üçin dokuma öýjükleriniň ýeterlik bölünmegine göz ýetiriň.

  4. Eluent dogry goşulmaýar.

  Teklip: RNase-ddH-i tassyklaň2O arassalaýjy sütün membranasynyň ortasyna aşaklygyna goşulýar.

  5. Mutlak etanolyň dogry mukdary Buffer RL2 ýa-da Buffer RW2-e goşulmady.

  Teklip: Görkezmelere eýeriň, Buffer RL2 we Buffer RW2-e dogry mukdarda mukdary goşuň we toplumy ulanmazdan ozal gowy garmaly.

  6. Dokumanyň nusga dozasy laýyk däl.

  Teklip: 10-20 mg dokumany ýa-da (1-5) × 10 ulanyň6500 μl bufer RL1 üçin öýjükler, sebäbi dokumanyň aşa köp ulanylmagy RNK çykarylyşynyň azalmagyna sebäp bolup biler.

  7. Nädogry elýusiýa göwrümi ýa-da doly däl elitasiýa.

  Teklip: Arassalaýyş sütüniniň elitasiýa göwrümi 50-200 μl;elitasiýa effekti kanagatlanarly däl bolsa, gyzdyrylan RNase-Free ddH goşulandan soň otagyň temperaturasynyň ýerleşiş wagtyny uzaltmak maslahat berilýär.2O, meselem 5-10 minut.

  8. Arassalaýyş sütüninde Buffer RW2 ýuwlandan soň etanol galyndysy bar.

  Teklip: Buffer RW2 ýuwlandan soň etanol galyndysy bar bolsa, 1 minut boş turba merkezden gaçyryş çäresi bar bolsa, boş turbany merkezden gaçyryş işiniň wagty 2 minuta çenli artdyrylyp bilner ýa-da galyndylary ýeterlik derejede aýyrmak üçin arassalaýyş sütüni otag temperaturasynda 5 minut ýerleşdirilip bilner. etanol.

  Arassalanan RNK peselýär

  Arassalanan RNK-nyň hili, nusganyň saklanmagy, RNase hapalanmagy we manipulýasiýa we ş.m. faktorlar bilen baglanyşykly.

  1. Dokumanyň nusgalary wagtynda saklanmaýar.

  Teklip: Dokumanyň nusgalary ýa-da öýjükleri ýygnanandan soň öz wagtynda ulanylmasa, derrew -80 ° C ýa-da suwuk azotda saklaň.RNK çykarmak üçin, mümkin boldugyça täze alnan dokumany ýa-da öýjük nusgasyny ulanyň.

  2. Dokuma nusgalarynyň gaýta-gaýta doňmagy.

  Teklip: Dokuma nusgalaryny saklanyňyzda, saklamak üçin ownuk böleklere bölüň we nusganyň doňdurmagynyň we RNK-nyň zaýalanmagynyň öňüni almak üçin ulananyňyzda böleklerden birini aýyryň.

  3. RNase operasiýa wagtynda bir gezek ulanylýan ellikler, maskalar we ş.m. girizilýär ýa-da geýilmeýär.

  Teklip: RNK çykarmak synaglary aýratyn RNK manipulýasiýa otaglarynda iň oňat ýerine ýetirilýär we synagdan öň tablisa arassalanýar.

  Synag wagtynda bir gezek ulanylýan ellikleri we maskalary geýiň, RNase-iň girizilmegi netijesinde ýüze çykýan RNK zaýalanmagyny azaltmak.

  4. Ulanylanda reagentler RNase bilen hapalanýar.

  Teklip: Baglanyşykly synaglar üçin täze haýwanlaryň jemi RNA izolýasiýa toplumyny çalyşyň.

  5. RNK manipulýasiýasynda ulanylýan sentrifuga turbalary, maslahatlar we ş.m. RNase bilen hapalanýar.

  Teklip: RNK çykarmakda ulanylýan sentrifuga turbalarynyň, maslahatlarynyň, turbalarynyň we ş.m.-leriň hemmesiniň RNase-ýokdugyny tassyklaň.

  Arassalanan RNK aşaky synaglara täsir edýär

  Arassalaýjy sütün bilen arassalanan RNK, duz ionlary bolsa, belok mukdary gaty köp bolsa, aşaky eksperimente täsir eder, meselem: ters transkripsiýa, Demirgazyk Blot we ş.m.

  1. Saýlanan RNK-da duz ionynyň galyndylary bar.

  Teklip: Bufer RW2-e dogry etanolyň goşulandygyny tassyklaň we işlemek üçin görkezilen merkezden gaçyryş tizliginde 2 arassalaýjy sütün ýuwuň;duz ionynyň galyndysy bar bolsa, arassalama sütünini Buffer RW2-e otag temperaturasynda 5 minut goýuň we duz bilen hapalanmagy ýok etmek üçin merkezden gaçyryş işini ýerine ýetiriň.

  2. Uzaldylan RNK-da etanol galyndysy.

  Teklip: Bufer RW2 ýuwlandan soň, boş turba merkezden gaçyryş amalyny işlemek üçin görkezilen merkezden gaçyryş tizliginde ýerine ýetiriň, etanol galyndysy bar bolsa boş turba merkezden gaçyryş işini 2 minuta çenli artdyryň ýa-da otag temperaturasynda 5 goýuň m

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň