• facebook
 • Baglanyşyk
 • youtube

Senagat habarlary

 • Monoklonal antikorlar hakda, sypdyryp bolmajak gowy makala!

  Immunoglobulinler (Ig) diýlip atlandyrylýan antikorlar, antigenler bilen ýörite baglanyşýan glikoproteinlerdir.Adaty antikor taýýarlygy haýwanlary immunizasiýa etmek we antiserum ýygnamak arkaly öndürilýär.Şonuň üçin antiserumda beýleki baglanyşyksyz antigenlere we beýleki beloklara garşy antikorlar bar ...
  Koprak oka
 • Nuklein kislotasy dermanlary altyn asyra gadam basdy, gyssagly çözülmeli esasy tehnologiýalar haýsylar?

  Nuklein kislotasy dermanlary altyn asyra gadam basdy, gyssagly çözülmeli esasy tehnologiýalar haýsylar?

  Çeşme: Medisina mikro COVID-19 wirusyndan soň, nuklein kislotasynyň dermanlarynyň ösüşine has köp ünsi çeken marketing üçin iki sany mRNA sanjymy çalt tassyklandy.Soňky ýyllarda blokbaster dermanlaryna öwrülmek mümkinçiligine eýe bolan birnäçe nuklein kislotasy dermanlary çap edildi ...
  Koprak oka
 • PCR reagentleriniň deslapky döwründe başlangyç synaglaryň tassyklama görkezijileriniň derňewi

  PCR reagentleriniň deslapky döwründe başlangyç synaglaryň tassyklama görkezijileriniň derňewi

  PCR reagentleriniň başlangyç döwründe primerleriň we zondlaryň işleýşini barlamak we iň amatly reaksiýa şertlerini kesgitlemek resmi synaglaryň yzygiderli dowam etmegini üpjün etmek üçin zerur şertlerdir.Şonuň üçin başlangyç barlagy nädip ir tassyklamaly ...
  Koprak oka
 • Gözegçileriň görmeli bilim nokatlaryndan nusga almak

  Gözegçileriň görmeli bilim nokatlaryndan nusga almak

  Laboratoriýa synagy nusga ýygnamakdan başlaýar we nusga ýygnamak gözden salmak iň aňsatdyr.Nusga ýygnamak üçin iň möhüm zat, dogry nusga görnüşini saýlamak, degişli nusga alma gurallaryny ulanmak we amatly daşamak we gaýtadan işlemekdir.I. Mysal görnüşi Adaty sam ...
  Koprak oka
 • Nuklein kislotasynyň aerozolyň hapalanmagynyň iň soňky çözgüdi

  Nuklein kislotasynyň aerozolyň hapalanmagynyň iň soňky çözgüdi

  PCR usullary we nuklein kislotasynyň synag laboratoriýalarynda nuklein kislotasynyň aerozoly hapalanmagy teňňäniň iki tarapyna meňzeýär.Diňe eýe bolmagyny ýa-da ýokdugyny saýlap bileris, ýöne isleýändigimizi ýa-da harçlamagymyzy saýlap bilmeris.1. DNK aýyryjynyň barlagy giňişlikdäki aýyrmak üçin ...
  Koprak oka
 • Transgen ösümlikleri çalt kesgitlemek

  Transgen ösümlikleri çalt kesgitlemek

  Laboratoriýada täze bir zat hökmünde, pes öwrüliş tizligi bolan bir topar ösümlikden oňyn ösümlikleri barlamak gowy iş däl.Ilki bilen köp sanly nusgadan DNK çykarmaly, soň bolsa daşary ýurt genleri PCR tarapyndan tapylar.Şeýle-de bolsa, netijeler köplenç boş ...
  Koprak oka
 • SARS-CoV-2 nuklein kislotasynyň synagynyň esasy nokatlaryny giňişleýin düşündirmek, näme üçin ýalan negatiwler we retest pozitiwler bar?

  SARS-CoV-2 nuklein kislotasynyň synagynyň esasy nokatlaryny giňişleýin düşündirmek, näme üçin ýalan negatiwler we retest pozitiwler bar?

  Keseliň başlangyç döwründe, çalt ösmegi sebäpli, şübheli näsaglara çalt diagnoz goýmak COVID-19-yň öňüni almak üçin açardyr.Käbir tassyklanan nuklein kislotasyny kesgitleýji reagentleriň gysga ösüş wagty bar we howlukmaç öndürijiligi tassyklamak, rea ýeterlik däl ýaly meseleler bar.
  Koprak oka
 • SNP näme? Ilatyň genetikasyna degişli mowzuklar

  SNP näme? Ilatyň genetikasyna degişli mowzuklar

  SNP üç harp ilat genetikasyny öwrenmekde hemme ýerde bar.Adam keselleriniň gözlegine, ekin aýratynlyklarynyň ýerleşişine, haýwanlaryň ewolýusiýasyna we molekulýar ekologiýasyna garamazdan SNP-ler zerur.Şeýle-de bolsa, häzirki zaman genetikasyna çuňňur düşünmeseňiz ...
  Koprak oka
 • LncRNA ters transkripsiýasynyň netijeliligini nädip ýokarlandyrmaly?

  LncRNA ters transkripsiýasynyň netijeliligini nädip ýokarlandyrmaly?

  lncRNA aýratynlyklary: 1. lncRNA-lar adatça has uzyn, dinamiki aňlatma we tapawutlandyryş wagtynda dürli bölmek usullary bilen;2. Kodlaşdyrma genleri bilen deňeşdirilende lncRNA adatça pesdir;3. lncRNA-laryň köpüsinde aç-açan wagtlaýyn we giňişlik aňlatma aýratynlygy bar ...
  Koprak oka
 • PCR önümleriniň hapalanmagyna gözegçilik etmek üçin dört esasy çözgüt

  PCR önümleriniň hapalanmagyna gözegçilik etmek üçin dört esasy çözgüt

  1 the Synag üpjünçiligini wagtynda çalyşyň negativearamaz gözegçiligi guruň we ony birnäçe gezek gaýtalaň.Laboratoriýada PCR önüminiň hapalanmagynyň bardygyny anyklandan soň, ähli synag enjamlaryny wagtynda çalşyň.Mysal üçin: primerleri gaýtadan eritmek we taýýarlamak, turbanyň ujuny gaýtadan sterilizasiýa etmek, E ...
  Koprak oka
 • Iki funksiýaly RT-PCR fermentleri

  Iki funksiýaly RT-PCR fermentleri

  Adaty ters ýazgylar ýokary temperatura çydap bilmeýär (MMLV işjeňligi üçin iň amatly temperatura 37-50 ° C, AMV bolsa 42-60 ° C).Has çylşyrymly wirus RNK-ny pes temperaturada CDNA-a tersine öwrüp bolmaýar, netijede ýüze çykaryş netijeliligi peselýär.Tra ...
  Koprak oka
 • Nuklein kislotasy izotermiki güýçlendirme tehnologiýasy

  PCR iň köp ulanylýan nuklein kislotasyny güýçlendirmek tehnologiýasy bolup, duýgurlygy we aýratynlygy sebäpli giňden ulanylýar.Şeýle-de bolsa, PCR yzygiderli ýylylyk denaturasiýasyny talap edýär we kliniki we ulanylyşyny çäklendirýän gurallara we enjamlara bil baglamak çäklendirmelerinden dynyp bilmeýär ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3