• facebook
 • Baglanyşyk
 • youtube

Kompaniýa habarlary

 • Buccal swab / FTA kartoçkasynyň DNK izolýasiýa toplumy üçin soraglar

  Buccal swab / FTA kartoçkasynyň DNK izolýasiýa toplumy üçin soraglar

  Buccal swab / FTA kartoçkasynyň DNK çykarylmagynda ýüze çykyp biläýjek meseleleriň aşakdaky derňewi synagyňyz üçin peýdalydyr.Mundan başga-da, iş görkezmelerinden we mesele derňewinden başga-da beýleki synag ýa-da tehniki meseleler üçin size kömek etmek üçin tehniki goldawy bagyş etdik.Eger bar bolsa ...
  Koprak oka
 • Haýwanlaryň jemi RNA izolýasiýa toplumy üçin soraglar

  Haýwanlaryň jemi RNA izolýasiýa toplumy üçin soraglar

  Haýwanlaryň jemi RNK izolýasiýa toplumy üçin soraglar Haýwan dokumalarynda / öýjükli RNK çykarmakda ýüze çykyp biljek meseleleriň aşakdaky seljermesi synaglaryňyzda size kömek eder.Mundan başga-da, iş görkezmelerine we mesele derňewine goşmaça beýleki synag ýa-da tehniki meseleler üçin ...
  Koprak oka
 • Arassa nuklein kislotasy diýip pikir eden zadyňyz, aslynda dürli beloklar gaty köp!

  Arassa nuklein kislotasy diýip pikir eden zadyňyz, aslynda dürli beloklar gaty köp!

  Salam doslar!Şunça ýyllap nuklein kislotasyny çykarmakdan soň, nuklein kislotasyny çykarmagyň hiliniň indiki synaglaryň üstünlikleriniň we takyklygynyň açarydygyna her kim gowy düşünýär.Köplenç, diňe OD260 / OD280 gatnaşygy iň amatly r-da bolýarmy ...
  Koprak oka
 • Öňünden öndürilen önüm IF18.187

  Öňünden öndürilen önüm IF18.187

  Bejeriş kök öýjüklerini taýýarlamak döwründe öýjükleriň öz-özünden apoptozy fosfatidilserini goýberip immunomodulýator täsirini ýetirýär.Neşirýat bölümi: Günbatar Hytaý hassahanasy, Siçuan uniwersiteti;Günorta-Günbatar Medisina Uniwersitetiniň şahamçasy IF: 18.187 Elektrik önümleri: ...
  Koprak oka
 • Öýjük göni RT-qPCR toplumy

  Öýjük göni RT-qPCR toplumy

  Bug hereketlendirijisiniň oýlanyp tapylmagy senagat öwrülişigini, kompýuterleriň ösmegi häzirki sanly dünýäni döretdi we tehnologiki ynkylap hökman döwrüň ösüşini getirer!Öýjükli göni RT-qPCR “Foregene” toplumynyň döremegi täze molek döwrüni getirer ...
  Koprak oka
 • Floresan mukdar PCR tehnologiýasy we ulanylyşy (1)

  Floresan mukdar PCR (TaqMan PCR diýlip hem atlandyrylýar, mundan beýläk FQ-PCR diýlip atlandyrylýar) 1995-nji ýylda ABŞ-da PE (Perkin Elmer) tarapyndan işlenip düzülen täze nuklein kislotasynyň mukdar tehnologiýasydyr. Bu tehnologiýa adaty PCR-e esaslanýar, floresan bellikli zondlar.Deňeşdirilende ...
  Koprak oka
 • Täze geliş |Foregene “Sui” seriýaly gradient PCR guraly resmi taýdan açyldy!

  Täze geliş |Foregene “Sui” seriýaly gradient PCR guraly resmi taýdan açyldy!

  Ylmy gözlegçilere Olimpiýa oýunlaryna tomaşa etmek pikirini beren şeýle PCR enjamy bar!Haýsy artefakt?!10.1 dýuým uly ekranly Android ulgamy, WiFi-e birigip, e-poçta iberip biler!Bu henizem PCR enjamy?!Geliň, bir göz aýlalyň ...
  Koprak oka
 • 2021 Milli ösümlik biologiýasy konferensiýasy

  2021 Milli ösümlik biologiýasy konferensiýasy

  Countryurdumda ösümlik biologiýasy gözleginde soňky gazananlary we öňegidişlikleri görkezmek, ösümlik ylymlarynyň biri-birine ýakynlaşmagyny we ösmegini öňe sürmek, ekologiki siwilizasiýanyň gurulmagyna kömek etmek we ylmy gözlegçileriň arasynda alyş-çalyş we hyzmatdaşlygy güýçlendirmek üçin ...
  Koprak oka
 • “Foregene Cell Total RNA izolýasiýa toplumy” wideo

  Baglanyşykly önüm: Öýjükleriň jemi RNA izolýasiýa toplumy
  Koprak oka
 • 2021 FOREGENE-iň bu ýokary bahaly kagyzlarda ulanýan önümleri (1)

  2021 FOREGENE-iň bu ýokary bahaly kagyzlarda ulanýan önümleri (1)

  Doly däl statistika görä, FOREGENE-iň önümleri SCI kagyzy bilen getirilýär Jemi 3000-den gowrak makala bar, FOREGENE önümleri barha köp ylmy gözlegçiler tarapyndan makullandy ~ Kök öýjük bejergisi Terapewtiki öýjükleri taýýarlamak döwründe öz-özünden ...
  Koprak oka
 • “Sui” PCR enjamy gelýär

  “Sui” PCR enjamy gelýär

  FG Bio 2021-nji ýylyň 30-njy iýunynda, FOREGENE CO., LTD Chengdu Foregene Biotehnologiýa Co., Ltd.FG Bio, Wenjiang etrabynyň Çengdu şäherinde, Çengdu bogazynyň ylym we tehnologiýa pudagyny ösdürýänler ...
  Koprak oka
 • Foregene güýji |Öýjükli göni RT-qPCR toplumynyň öýjükden daşary wesikulalarda ulanylmagy

  Foregene güýji |Öýjükli göni RT-qPCR toplumynyň öýjükden daşary wesikulalarda ulanylmagy

  Maglumat Soňky ýyllarda öýjükden daşary wezikulalar (EV) potensial bejeriş guraly hökmünde adamlaryň ünsüni özüne çekdi;Şeýle-de bolsa, EV-leriň endometriozda bejeriş täsiri habar berilmedi.Endometrioz, aýalyň 10-15% -ine täsir edýän, zyýanly däl ginekologiki keseldir ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3