• facebook
  • Baglanyşyk
  • youtube
banner

Esasy molekulýar biologiýa adalgalarynyň düşündirişi

Molekulýar biologiýa toplumlary

1. cDNA we cccDNA: cDNA mRNA-dan ters transkriptaz bilen sintez edilen iki hatar DNK;cccDNA, hromosomadan azat iki hatar ýapyk tegelek DNK.
2. Adaty buklama birligi: belok ikinji derejeli gurluş birligi α-gelix we she list dürli birleşdiriji polipeptidler arkaly ýörite geometrik tertipli gurluş bloklaryny emele getirip biler.Kesgitlenen buklamanyň bu görnüşine adatça super ikinji derejeli gurluş diýilýär.Üçünji gurluşlaryň hemmesini diýen ýaly bu bukulýan görnüşler, hatda olaryň birleşdirilen görnüşleri bilen düşündirip bolýar, şonuň üçin olara adaty buklama birlikleri hem diýilýär.
3. CAP: sikl adenozin monofosfat (CAMP) reseptor belogy CRP (CAMP reseptor belogy), CAMP we CRP birleşenden soň emele gelen toplum, işjeňleşýän belok CAP (CAMP işjeňleşdirilen belok) diýilýär.
4. Palindrom yzygiderliligi: DNK böleginiň segmentiniň ters goşmaça yzygiderliligi, köplenç çäklendiriji ferment saýty.
5. micRNA: mRNA yzygiderliliginiň üstüni ýetirýän we mRNA terjimesini saklap bilýän goşmaça päsgel berýän RNK ýa-da antisense RNK.
6. Ribozim: RNK-nyň bölüniş prosesinde awtokatalitik rol oýnaýan katalitik işjeňligi bolan RNK.
7. Motif: Belok molekulalarynyň giňişlik gurluşynda meňzeş üç ölçegli şekilli we topologiýa meňzeş käbir ýerli sebitler bar
8. Signal peptidi: belok sintezi wagtynda N-terminusda 15-36 aminokislotanyň galyndylary bolan peptid, belogyň transmembranyna ýolbaşçylyk edýär.
9. Attenuator: Operator sebiti bilen transkripsiýany bes edýän gurluş geniniň arasyndaky nukleotid yzygiderliligi.
10. Jadyly nokat: Bakteriýalar ulalanda we aminokislotalaryň doly ýetmezçiligi bilen ýüzbe-ýüz bolanda, bakteriýalar ähli genleriň görkezilmegini duruzmak üçin gyssagly kömek döreder.Bu adatdan daşary ýagdaý döredýän signallar guanozin tetrafosfat (ppGpp) we guanozin pentafosfat (pppGpp).PpGpp we pppGpp-iň roly diňe bir ýa-da birnäçe operasiýa däl, eýsem olaryň köpüsine täsir edýär, şonuň üçin olara super sazlaýjy ýa-da jadyly ýerler diýilýär.
11. streamokarky akym beriji element: -10 sebitdäki TATA, -35 sebitdäki TGACA, güýçlendirijiler we berkitmeler ýaly mahabatçynyň işinde kadalaşdyryjy rol oýnaýan DNK yzygiderliligini aňladýar.
12. DNK barlagy: näbelli yzygiderliligi we ekrany maksatly genleri ýüze çykarmak üçin giňden ulanylýan belli bir yzygiderliligi bolan DNK-nyň bellikli segmenti.
13. SD yzygiderliligi: Terjimäni kadalaşdyrýan ribosoma we mRNA-nyň hökmany yzygiderliligi.
14. Monoklonal antikor: Diňe bir antigen kesgitleýjä garşy hereket edýän antikor.
15. Kosmid: FOS-nyň iki ujunda COS sebitlerini saklaýan we plazmada birikdirilen emeli usulda döredilen ekzogen DNK wektory.
16. Gök-ak reňkli barlag: LacZ geni (kodlamak β-galaktozidaza), ferment gök öndürmek üçin hromogen substrat X-gal (5-bromo-4-hloro-3-indole-β-D-galaktozid) dargap biler, ştammy gök öwüsýär.Ekzogen DNK goýlanda, rekombinant bakteriýalaryny barlamak üçin LacZ genini aňladyp bolmaýar we ştamm ak bolýar.Muňa gök-ak ekran diýilýär.
17. Cis-hereket ediji element: Geniň aňladylyşyny kadalaşdyrýan DNK-da esaslaryň belli bir yzygiderliligi.
18. Klenow fermenti: DNK polimeraz I-iň uly bölegi, 5 '3' ekzonukleý işjeňliginiň DNK polimeraz I holoenziminden aýrylmagyndan başga;
19. Gämi PCR: gyzyklanma DNK-ny bir ujunda belli yzygiderlilik bilen güýçlendirmek üçin ulanylýar.Näbelli yzygiderliligiň bir ujuna poli-dG guýrugy goşuldy, soňra poli-dC we belli yzygiderlilik PCR güýçlendirmek üçin başlangyç hökmünde ulanyldy.
20. Birleşme belogy: eukariotik belogyň geni ekzogen gen bilen baglanyşdyrylýar we asyl gen belogynyň we ekzogen belogyň terjimesinden düzülen belok şol bir wagtda aňladylýar.

Beýleki molekulýar biologiýa adalgalary

1. DNK-nyň fiziki kartasy, DNK molekulasynyň (endonukleýziň siňdirilmegi) bölekleriniň tertibi.
2. RNase-iň ýarylmagy iki görnüşe (awtokataliz) we (heterokataliz) bölünýär.
3. Prokaryotlarda üç başlangyç faktor bar (IF-1), (IF-2) we (IF-3).
4. Transmembranly beloklar ýol görkezmegi talap edýär (signal peptidleri), we belok çaperonlarynyň roly (peptid zynjyryny belogyň ýerli görnüşine öwürmäge kömek edýär).
5. Mahabatlandyryjylardaky elementleri, adatça, iki görnüşe bölmek bolar: (esasy höweslendiriji elementler) we (ýokarky höweslendiriji elementler).
6. Molekulýar biologiýanyň gözleg mazmuny esasan üç bölegi öz içine alýar: (gurluş molekulýar biologiýasy), (gen aňlatmasy we kadalaşdyrylyşy) we (DNK rekombinasiýa tehnologiýasy).
7. DNK-nyň genetiki materialdygyny görkezýän iki esasy synag (syçanlaryň pnewmokokk ýokançlygy) we (Escherichia coli T2 faza ýokançlygy).potensialy).
8. HnRNA bilen mRNA-nyň arasynda iki esasy tapawut bar: (hnRNA mRNA öwrülmegiň dowamynda bölünýär), (mRNA-nyň 5 'ujy m7pGppp gapagy bilen goşulýar we 3-de goşmaça poliadenilasiýa bar'. mRNA kislotasynyň (polyA) guýrugy.
9. Belokyň köp subunit görnüşiniň artykmaçlyklary (subunit DNK ulanmagyň tygşytly usulydyr), (belok sintezindäki tötänleýin ýalňyşlyklaryň belok işjeňligine täsirini azaldyp biler), (işjeňlik örän täsirli we çalt açylyp bilner) we ýapyk).
10. Beloklary ýygnamak mehanizminiň esasy mazmuny, ilkinji nukleasiýa teoriýasy (nukleasiýa), (gurluş taýdan baýlaşdyrmak), (soňky tertipleşdirme).
11. Galaktoza bakteriýalara goşa täsir edýär;bir tarapdan (öýjügiň ösmegi üçin uglerod çeşmesi hökmünde ulanylyp bilner);beýleki tarapdan (öýjük diwarynyň bir bölegi).Şonuň üçin fon derejesinde hemişelik sintez etmek üçin CAMP-CRP garaşsyz promouter S2 zerur;şol bir wagtyň özünde ýokary derejeli sintezi sazlamak üçin CAMP-CRP bagly promouter S1 zerur.Transkripsiýa (S2) G bilen we (S1) -den G.
12. Rekombinant DNK tehnologiýasy (gen klonlaşdyryş) ýa-da (molekulýar klonlaşdyryş) hem bellidir.Esasy maksat (genetiki maglumatlaryň DNK-syny bir organizmde başga bir organizmine geçirmek).Adaty DNK rekombinasiýa synagynda adatça aşakdaky ädimler bar: (1) Donor organizminiň maksatly genini (ýa-da ekzogen genini) çykaryň we täze rekombinant DNK molekulasyny emele getirmek üçin ony başga bir DNK molekulasyna (klonlaşdyryş wektoryna) ferment taýdan birikdiriň.② Rekombinant DNK molekulasy kabul ediji öýjüge geçirilýär we kabul ediji öýjükde köpeldilýär.Bu prosese özgeriş diýilýär.The Rekombinant DNK-ny siňdiren öýjükleri ekrana çykaryň we kesgitläň.Foreign Daşary ýurt kömegi geniniň aňladylandygyny ýa-da ýokdugyny anyklamak üçin rekombinant DNK-ny öz içine alýan öýjükleri köp mukdarda ösdüriň.
13. Plazmidi köpeltmegiň iki görnüşi bar: öýjükli belok sintezi bilen berk gözegçilik edilýänlere (berk plazmidler), öýjükli belok sintezi bilen berk gözegçilik edilmeýänlere (rahat plazmidler) diýilýär.
14. PCR reaksiýa ulgamynda aşakdaky şertler bolmaly: a.Aýrylan maksatly geniň iki setiriniň her ujunda goşmaça yzygiderlilikli DNK başlangyçlary (takmynan 20 esas).b.Malylylyk durnuklylygy bolan fermentler: TagDNA polimeraza.c, dNTPd, şablon hökmünde gyzyklanmanyň DNK yzygiderliligi
15. PCR-iň esasy reaksiýa prosesi üç basgançagy öz içine alýar: (denaturasiýa), (annealing) we (giňeltmek).
16. Transgen haýwanlaryň esasy prosesi, adatça, aşakdakylary öz içine alýar: - Tohumlandyrylan ýumurtganyň ýa-da düwünçejik öýjüginiň ýadrosyna klonlanan daşary ýurt genini girizmek;Sanjymly tohumlandyrylan tohumlandyrylan ýumurtga ýa-da düwünçejik öýjük öýjügini aýal ýatgysyna geçirmek;Embr Düwünçegiň doly ösüşi we ösüşi Daşary ýurt genleri bolan nesiller üçin;New Täze gomozigoz çyzyklary köpeltmek üçin daşary ýurt beloklaryny öndürip bilýän bu haýwanlary köpeltmek üçin ulanyň.
17ösmek.
18. Gözlegleriň çuňlaşmagy bilen antikorlaryň birinji nesli (poliklonal antikorlar), ikinji nesil (monoklonal antikorlar) we üçünji nesil (genetiki in engineeringenerçilik antikorlary) diýilýär.
19. Häzirki wagtda mör-möjek wiruslarynyň genetiki in engineeringenerligi esasan (ekzogen toksin geni) ýüze çykmagynda ýüze çykýan bakulowirusa gönükdirilendir;(mör-möjekleriň adaty ýaşaýyş siklini bozýan genler);(wirus genleriniň üýtgemegi).
20. Süýdemdirijilerdäki RNA polimeraza II promouterinde TATA, GC we CAAT-nyň umumy elementlerine gabat gelýän trans-hereket edýän belok faktorlary degişlilikde (TFIID), (SP-1) we (CTF / NF1).
ýigrimi bir.RNK polimerazynyň esasy transkripsiýa faktorlary, TFⅡ-A, TFⅡ-B, TFII-D, TFⅡ-E we olaryň baglanyşyk yzygiderliligi: (D, A, B, E).Onda TFII-D funksiýasy (TATA gutusy üçin hökmany).
ýigrimi iki.DNK bilen baglanyşykly transkripsiýa faktorlarynyň köpüsi ölçeg görnüşinde işleýär.DNK bilen baglanyşdyrýan transkripsiýa faktorlarynyň funksional domenleri, adatça, aşakdakylar (gelix-öwrüm-gelix), (sink barmak hereketi), (esasy-leýsin) fermuar hereketi).
ýigrimi üç.Çäklendirme endonukleýziň bölüniş usullarynyň üç görnüşi bar: (5 'ýelmeşýän ujy döretmek üçin simmetriýa okunyň 5' tarapynda kesiň), (simmetriýa okunyň 3 'tarapynda 3' ýelmeşýän ujy döretmek üçin kesiň) tekiz segmentleri döretmek üçin simmetriýa oky)).
ýigrimi dört.Plazmid DNK-nyň üç dürli konfigurasiýasy bar: (SC konfigurasiýasy), (oc konfigurasiýasy), (L konfigurasiýasy).Elektroforezde birinji (SC konfigurasiýasy).
25. Ekzogen gen aňlatma ulgamlary, esasan (Escherichia coli), (Hamyrmaýa), (Mör-möjek) we (Süýdemdiriji öýjük stoly).
26. Transgen haýwanlar üçin iň köp ulanylýan usullar: (retrowirus ýokanç usuly), (DNK mikroinjeksiýa usuly), (düwünçejik öýjük usuly).

Molekulýar biologiýa

1. 5-den gowrak RNK-nyň funksiýalaryny atlandyryň?
RNA tRNA geçirmek Aminokislotany geçirmek Ribosoma RNK rRNA Ribosoma habarçy RNA mRNA belok sintez şablonyny emele getirýär Geterogen ýadro RNA hnRNA ýetişen mRNA kiçi ýadro RNA snRNA hnRNA bölünişine gatnaşýan kiçi sitoplazmatik RNA scRNA / 7SL-RNA belogy Plazma retikulum-lokallaşdyrylan we sintez edilen signal tanamak beden bölekleri Antisense RNA anRNA / micRNA gen aňlatmasyny kadalaşdyrýar Ribozim RNK Enzimatiki taýdan işjeň RNK
2. Prokaryotik we eukariotik höweslendirijileriň arasynda esasy tapawut näme?
Prokaryotik TTGACA --- TATAAT ------ Başlangyç sahypasy-35 -10 ukukariotik güýçlendiriji --- GC --- CAAT ---- TATAA-5mGpp-başlangyç sahypasy-110 -70 -25
3. Tebigy plazmidleriň emeli gurluşygynyň esasy taraplary haýsylar?
Tebigy plazmidleriň köplenç kemçilikleri bar, şonuň üçin genetiki in engineeringenerçilik göterijisi hökmünde ulanmak üçin amatly däl we üýtgedilmeli we gurulmaly: a.Saýlamak üçin ulanmak aňsat bolan iki ýa-da has köp, adatça antibiotik genleri ýaly saýlama marker genlerini goşuň.b.Rekombinasiýany ýeňilleşdirmek üçin laýyk ferment kesýän ýerleri köpeltmek ýa-da azaltmak.c.Uzynlygy gysgaldyň, gereksiz bölekleri kesiň, importyň netijeliligini ýokarlandyryň we ýükleýiş kuwwatyny ýokarlandyryň.d.Göçürmäni berkden boşluga, az nusgadan has köp nusgasyna üýtgediň.e.Genetiki in engineeringenerçiligiň aýratyn talaplaryna laýyklykda ýörite genetiki elementleri goşuň
4. Dokumalara mahsus CDNA-ny diferensial barlamagyň usulyna mysal beriň?
Iki öýjük populýasiýasy taýýarlanýar, maksatly gen öýjükleriň birinde aňladylýar ýa-da ýokary derejede aňladylýar we maksatly gen beýleki öýjükde aňladylmaýar ýa-da pes derejede beýan edilmeýär, soňra maksatly gen gibridizasiýa we deňeşdirme arkaly tapylýar.Mysal üçin, çişleriň ýüze çykmagy we ösmegi bilen, çiş öýjükleri adaty öýjüklere garanyňda dürli aňlatma derejesi bolan mRNA-lary görkezer.Şonuň üçin, çiş bilen baglanyşykly genleri diferensial gibridizasiýa arkaly barlap bolýar.Induksiýa usuly, aňlatmasy bolan genleri barlamak üçin hem ulanylyp bilner.
5. Gibridoma öýjük çyzyklaryny döretmek we barlamak?
Dalak B öýjükleri + miýeloma öýjükleri, öýjükleriň birleşmegine kömek etmek üçin polietilen glikol (PEG) goşuň we HAT gurşawynda ösýän spleniki B-miýeloma birleşme öýjükleri (gipoksantin, aminopterin, T) iýmitlenmegi dowam etdirýär.Öýjük birleşmesi öz içine alýar: dalak-dalak birleşme öýjükleri: ösüp bilmeýär, dalak öýjüklerini witroda ösdürip bolmaýar.Süňk-süňk birleşme öýjükleri: gipoksantini ulanyp bilmeýär, ýöne folat reduktazyny ulanyp, purini ikinji ýolda sintez edip bilýär.Aminopterin folat reduktazyny saklaýar we şeýlelik bilen ösüp bilmeýär.Süňk-dalak birleşme öýjükleri: HAT-da ösüp biler, dalak öýjükleri gipoksantini ulanyp biler we süňk öýjükleri öýjükleriň bölünişini üpjün eder.
6. Dideoxy terminaly ýatyrmak usuly (Sanger usuly) bilen DNK-nyň esasy gurluşyny kesgitlemegiň ýörelgesi we usuly haýsy?
Principleörelge, DNK-nyň uzalmagyny bes etmek üçin nukleotid zynjyrynyň terminatoryny - 2, 3, -didoksynukleotid ulanmakdyr.Bir gezek DNK zynjyryna girizilen 3/5 / fosfodiester baglanyşyklarynyň emele gelmegi üçin zerur 3-OH ýetmezçiligi sebäpli, DNK zynjyryny hasam uzaldyp bolmaz.Esasy jübütlemek ýörelgesine görä, adaty uzaldylan DNK zynjyryna gatnaşmak üçin DNK polimeraza dNMP zerur bolanda, iki mümkinçilik bar, biri ddNTP-e gatnaşmak, bu deoksynukleotid zynjyrynyň uzalmagyna sebäp bolýar;beýlekisi, DNK zynjyry indiki ddNTP goşulýança dowam edip biler ýaly dNTP-e gatnaşmakdyr.Bu usula görä, ddNTP bilen gutarýan dürli uzynlykdaky DNK böleklerini alyp bolýar.Usul degişlilikde ddAMP, ddGMP, ddCMP we ddTMP dört topara bölmekdir.Reaksiýadan soň poliakrilamid gel elektroforezi ýüzmek zolaklaryna görä DNK yzygiderliligini okap biler.
7. Aktiwator belogynyň (CAP) transkripsiýa oňyn täsir edişi nähili?
CAMP we CRP kombinasiýasy netijesinde emele gelen siklik adenilat (CAMP) reseptor belogy CRP (CAMP reseptor belogy), CAP (CAMPactivated protein) diýilýär.E. coli glýukoza ýetmezçiliginde ösdürilip ýetişdirilende, CAP sintezi ýokarlanýar we CAP laktoza (Lak) ýaly höweslendirijileri işjeňleşdirmek wezipesine eýe.Käbir CRP bagly höweslendirijilerde, umumy höweslendirijilerde bar bolan adaty -35 sebit yzygiderliligi (TTGACA) ýok.Şonuň üçin RNK polimerazynyň oňa bagly bolmagy kyn.CAP (funksiýa) barlygy: fermentiň we promouteriň baglanyşdyryjy hemişelikini ep-esli gowulaşdyryp biler.Esasan aşakdaky iki tarapy görkezýär: AP CAP ferment molekulasynyň promouteriň üýtgemegini we ferment bilen täsirini üýtgedip, -10 sebiti bilen birleşip, funksiýasynyň ornuny çalşyp, dogry ugrukmagyna kömek edýär. -35 sebit.APCAP, şeýle hem, RNK polimerazynyň DNK-daky beýleki saýtlar bilen baglanyşygyny saklap biler we şeýlelik bilen, belli bir mahabatlandyryjy bilen baglanyşyk ähtimallygyny ýokarlandyryp biler.
8. Adatça DNK rekombinasiýa synagynda haýsy ädimler bar?
a.Donor organizminiň maksatly genini (ýa-da ekzogen genini) çykaryň we täze rekombinant DNK molekulasyny emele getirmek üçin ony başga bir DNK molekulasyna (klonlaşdyryjy wektor) birikdiriň.b.Rekombinant DNK molekulasyny kabul ediji öýjüge geçiriň we alyjy öýjüginde köpeldiň we saklaň.Bu prosese özgeriş diýilýär.c.Rekombinant DNK-ny siňdiren öýjükleri ekrana çykaryň we kesgitläň.d.Daşary ýurt kömegi geniniň aňladylýandygyny ýa-da ýokdugyny anyklamak üçin rekombinant DNK-ny öz içine alýan öýjükler.
9. Gen kitaphanasynyň gurluşygy Rekombinantlary barlamagyň üç usuly berilýär we proses gysgaça beýan edilýär.
Antibiotik garşylyk barlagy, garşylygyň içerki hereketsizligi, gök-ak reňkli barlag ýa-da PCR barlagy, diferensial barlag, DNK barlagy Klonlaşdyryjy wektorlaryň köpüsinde antibiotik garşylyk genleri (anti-ampisillin, tetrasiklin) bar.Plazmid Escherichia coli-e geçirilende, bakteriýalar garşylyk alarlar, geçirmedikler bolsa garşylyk görkezmezler.Itöne üýtgedilip gurlandygyny ýa-da ýokdugyny tapawutlandyryp bilmeýär.Iki garşylyk genini öz içine alýan wektorda, genleriň birine daşary ýurt DNK bölegi girizilip, geniň hereketsiz bolmagyna sebäp bolsa, polo positiveitel rekombinantlary barlamak üçin dürli dermanlary öz içine alýan iki sany plastinka dolandyryşy ulanylyp bilner.Mysal üçin, pUC plazmidinde gök öndürmek üçin hromogen substrat X-gal (5-bromo-4-hloro-3-indole-β-D-galaktozid) bölünip bilýän LacZ geni (kodlaýyş β-galaktosidaza) bar. ştammy gök öwürmek.Daşary ýurt DNK goýlanda, rekombinant bakteriýalaryny barlamak üçin LacZ genini aňladyp bolmaýar we ştamm ak bolýar.
10. Düwünçejik öýjükleri arkaly transgen haýwanlary almagyň esasy prosesini düşündiriň?
Düwünçejik öýjükleri (ES) düwünçejik ösüş döwründe düwünçejik öýjükler bolup, emeli usulda ösdürilip, köpelip we beýleki öýjüklere bölünmek funksiýasyna eýe bolup biler.ES öýjükleriniň medeniýeti: Blastosistiň içki öýjük massasy izolirlenen we medeniýetli.ES iýmitlendirijisiz gatlakda ösdürilip ýetişdirilende, myşsa öýjükleri we N öýjükleri ýaly dürli funksional öýjüklere bölüner.Fibroblastlary öz içine alýan gurşawda ösdürilse, ES tapawutlandyryş işini dowam etdirer.ES genetiki taýdan dolandyrylyp bilner we tapawutlandyryş funksiýasy, tötänleýin integrasiýa meselesini çözýän diferensiýa funksiýasyna täsir etmezden birleşdirilip bilner.Düwünçejik öýjüklerine ekzogen genleri giriziň, soňra göwreli aýal syçanlaryň ýatgysyna ýerleşdiriň, güjüklere öwrüliň we birmeňzeş syçanlary almak üçin geçiň.