• facebook
  • Baglanyşyk
  • youtube

Göni PCR

Göni PCR näme

Göni PCR gönüden-göni DNK güýçlendirmek usulydyrgan, haýwan dokumasy,syçanyň guýrugy,öýjük, syçanyň gulagy,zebra balyk, balyk ýumurtgalary,ösümlik ýapraklary,tohumlaryýa-da DNK izolýasiýa we arassalamak ädimlerini ýerine ýetirmezden beýleki özboluşly biologiki dokuma nusgasy.Göni PCR usuly tejribe wagtyny, genotip ýazmak we köp mukdarda taslamalarda çykdajylary ep-esli azaldyp biler.Şeýle hem, arassalaýyş ädiminiň nusga ýitgisine sebäp bolup biljek gaty az mukdarda nusgany güýçlendirmek kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz bolanda has gowy warianty üpjün edýär.

FOREGENE-iň PCR garyndysy, FOREGENE güýçli patentlenen Taq fermenti (ygtyýarly patent: ZL20161034512.0 (Hytaý), EP3450560 (Europeewropa), PCT / CN2017 / 082154 (ABŞ), 6894926 (Japanaponiýa) patenti sebäpli güýçli stres garşylygy bar.Taq fermenti, arheal nuklein kislotasyny baglaýjy belokyň DNK baglanyşdyryjy gurluşyny, ýylylyga çydamly Taq DNK polimerazasy bilen DNK rekombinasiýa tehnologiýasyny ulanýar we ýakynlygy artýan şablon DNK gurmak üçin.Asyl DNK polimerazynyň dürli funksiýalaryny saklaýan kämilleşdirilen gyzgyn başlangyç Taq. Bu Taq fermenti DNK şablony bilen baglanyşyp biler we pes konsentrasiýa şablonlarynda we çylşyrymly şertlerde DNK sintezini başlap biler.

For mysal,itgoşmak ýaly aňsatöýjük,ösümlik (ýaş ýaprak, kök ýa-da tohum) ýa-da haýwan nusgasybufer we üýtgeşik goşmakussat garyşykaýratynPCR turbalaryndaky desgalar we termiki welosiped arkaly işlemek.Kitiň netijeliligi, wagt tygşytlamak diýseň möhüm bolan uly göwrümli nusga derňewi üçin amatlydyr.

UNG fermentini we dUTP-ni öz içine alýan PCR reaksiýa ulgamy, PCR güýçlendirme önümleriniň hapalanmagynyň öňüni alyp biljek tejribe talaplaryna laýyklykda saýlanýar.

Göni PCR-iň artykmaçlyklary we goşundylary

asdada (5)
asdada (1)
Göni PCR-iň artykmaçlyklary
Arza
Göni PCR-iň artykmaçlyklary
    Göni PCR Adaty usul
(RNA / DNK arassalamak + adaty PCR)
Material sarp etmek Dokumanyň sarp edilmegi Az Köp
Şablon taýýarlamak Material görnüşi Öwürmek gerek däl Öýjükli nusgalar
Amal Bir turba görnüşi, 10min Çylşyrymly amal, 1s
Akym 1-96 1-24
PCR reaksiýasy Reaksiýa ulgamy Optimallaşdyrylan 2 × PCR garyndysy dNTP, MgCl2, 10 × PCR bufer, tak fermenti
Arza

01 Patogen mikroorganizmleri kesgitlemek

02 Genetiki taýdan üýtgedilen şahsyýet, genotip

03 Multiplex PCR / SNP kesgitlemek / PCR-RFLP

04Sekwensiýa / klonlaşdyrmak

“Foregene Direct PCR” önümleri

Öýjük göni RT-qPCR toplumlary
Ganyň göni PCR toplumlary
Haýwan göni PCR toplumlary
Göni PCR toplumlary
IVD toplumlary
Öýjük göni RT-qPCR toplumlary
Haryt ady Aýratynlyklary Katalog
San
Saklamak şertleri
QuickEasyTMÖýjük göni RT-qPCR toplumy - SYBR Greenaşyl I / Taqman 200T DRT-01011
/ DRT-01021
I bölüm 4 ℃ II II bölüm -20 ,
1000T DRT-01012
/ DRT-01022
Ganyň göni PCR toplumlary
Haryt ady Aýratynlyklary Katalog
San
Saklamak şertleri
Gan SuperDirectTMPCR Kit (EDTA) 200 × 20μl rxns TP-04111 -20 ℃
2000 × 20μl rxns TP-04113
Gan SuperDirectTMPCR Kit (EDTA) -UNG 200 × 20μl rxns TP-04121 -20 ℃
2000 × 20μl rxns TP-04123
Gan SuperDirectTMPCR Kit (Heparin) 200 × 20μl rxns TP-04211 -20 ℃
2000 × 20μl rxns TP-04213
Gan SuperDirectTMPCR Kit (Heparin) -UNG 200 × 20μl rxns TP-04221 -20 ℃
2000 × 20μl rxns TP-04223
Haýwan göni PCR toplumlary
Haryt ady Aýratynlyklary Katalog
San
Saklamak şertleri
Haýwan dokumasy göni PCR toplumy 200 × 20μl rxns TP-01111 I bölüm 4 ℃ II II bölüm -20 ,
2000 × 20μl rxns TP-01113
Haýwan dokumasy göni PCR toplumy (65 ℃ lysis) -UNG 200 × 20μl rxns TP-01121 I bölüm 4 ℃ II II bölüm -20 ,
2000 × 20μl rxns TP-01123
Syçan guýrugy SuperDirectTM PCR toplumy (otag temperaturasynyň lizisi) 200 × 20μl rxns TP-01311 I bölüm 4 ℃ II II bölüm -20 ,
2000 × 20μl rxns TP-01313  
Syçan guýrugy göni PCR toplumy
(65 ℃ liz)
200 × 20μl rxns TP-01331 I bölüm 4 ℃ II II bölüm -20 ,
2000 × 20μl rxns TP-01333
Syçan guýrugy göni PCR toplumy (65 ℃ lysis) -UNG 200 × 20μl rxns TP-01341 I bölüm 4 ℃ II II bölüm -20 ,
2000 × 20μl rxns TP-01343
Zebra Balyk göni PCR toplumy (65 ℃ liz) 200 × 20μl rxns TP-01411 I bölüm 4 ℃ II II bölüm -20 ,
2000 × 20μl rxns TP-01413
Zebra Balyk göni PCR toplumy (65 ℃ lysis) -UNG 200 × 20μl rxns TP-01421 I bölüm 4 ℃ II II bölüm -20 ,
2000 × 20μl rxns TP-01423
Göni PCR toplumlary
Haryt ady Aýratynlyklary Katalog
San
Saklamak şertleri
Ösümlik ýapragy göni PCR toplumy 200 × 20μl rxns TP-02111 I bölüm 4 ℃ II II bölüm -20 ,
2000 × 20μl rxns TP-02113
Ösümlik ýapragy göni PCR toplumy -UNG 200 × 20μl rxns TP-02121 I bölüm 4 ℃ II II bölüm -20 ,
2000 × 20μl rxns TP-02123
Ösümlik ýapragy göni PCR Plus toplumy
(Polisakarid polifenol zawody)
200 × 20μl rxns TP-02131 I bölüm 4 ℃ II II bölüm -20 ,
2000 × 20μl rxns TP-02133
Ösümlik ýapragy göni PCR Plus kit -UNG (Polisakarid polifenol zawody) 200 × 20μl rxns TP-02141 I bölüm 4 ℃ II II bölüm -20 ,
2000 × 20μl rxns TP-02143
Ösümlik tohumy göni PCR toplumy I. 200 × 20μl rxns TP-03111 I bölüm 4 ℃ II II bölüm -20 ,
2000 × 20μl rxns TP-03113
Ösümlik tohumy göni PCR toplum I -UNG 200 × 20μl rxns TP-03121 I bölüm 4 ℃ II II bölüm -20 ,
2000 × 20μl rxns TP-03123
Ösümlik tohumy göni PCR toplum II 200 × 20μl rxns TP-03131 I bölüm 4 ℃ II II bölüm -20 ,
2000 × 20μl rxns TP-03133
Ösümlik tohumy göni PCR toplum II -UNG 200 × 20μl rxns TP-03141 I bölüm 4 ℃ II II bölüm -20 ,
2000 × 20μl rxns TP-03143
Ösümlik tohumy göni PCR Plus toplumy I. 200 × 20μl rxns TP-03151 I bölüm 4 ℃ II II bölüm -20 ,
2000 × 20μl rxns TP-03153
Ösümlik tohumy göni PCR Plus toplumy I -UNG 200 × 20μl rxns TP-03161 I bölüm 4 ℃ II II bölüm -20 ,
2000 × 20μl rxns TP-03163
Ösümlik tohumy göni PCR Plus Kit II 200 × 20μl rxns TP-03171 I bölüm 4 ℃ II II bölüm -20 ,
2000 × 20μl rxns TP-03173
Ösümlik tohumy göni PCR Plus Kit II -UNG 200 × 20μl rxns TP-03181 I bölüm 4 ℃ II II bölüm -20 ,
2000 × 20μl rxns TP-03183

 

IVD toplumlary

* ORF1ab, N, E, S we Delta warianty we ş.m. üçin Covid Nuklein kislotasy RT-PCR toplumy.

96Rxns / toplum

Peýdalary:

- Synagy 1 sagada golaý tamamlaň

- RNK çykarmak we izolýasiýa etmek zerurlygy ýok

- highokary aýratynlyk we duýgurlyk

Covid synag toplumynyň jikme-jigi şu ýere basyň