• facebook
  • Baglanyşyk
  • youtube

Kellämde ýüze çykaryş tehnologiýasynyň taryhynda birnäçe öwrülişik oýlap tapyşlar, antigen-antikor aýratyn baglanyşyk, PCR tehnologiýasy we yzygiderlilik tehnologiýasy prinsipine esaslanýan immunolabeling tehnologiýasydyr.Bu gün PCR tehnologiýasy barada gürleşeris.PCR tehnologiýasynyň ewolýusiýasyna görä adamlar PCR tehnologiýasyny adatça üç nesle bölýärler: adaty PCR tehnologiýasy, real wagt floresan mukdar PCR tehnologiýasy we sanly PCR tehnologiýasy.

Common PCR usuly

w1

KARY MULLIS (1944.12.28-2019.8.7)

Kary Mullis 1983-nji ýylda polimeraza zynjyr reaksiýasyny (polimeraza zynjyr reaksiýasy, PCR) oýlap tapdy. Aýdylyşyna görä, söýgülisini süreninde birden ylham aldy we PCR ýörelgesini (sürüjiniň peýdalary barada) pikirlenipdi.Kary Mullis 1993-nji ýylda himiýa boýunça Nobel baýragyna eýe boldy.

PCR ýörelgesi: DNK polimerazynyň katalizinde, şablon hökmünde ene süýümli DNK, başlangyç başlangyç nokady hökmünde ulanylýar we gyz süýümli DNK enäniň şablony DNK-nyň üstüni ýetirýär. denaturasiýa, annealing, giňeltmek we beýleki ädimler arkaly vitro.Witroda DNK sintezini güýçlendirmek tehnologiýasy bolup, vitroda islendik maksatly DNK-ny çalt we ýörite güýçlendirip biler.

w2

Ordinaryönekeý PCR-iň artykmaçlyklary
1.Klassiki usul, doly halkara we içerki standartlar
2.Gural reagentleriniň arzan bahasy
3.PCR önümleri beýleki molekulýar biologiýa synaglary üçin dikeldilip bilner
Maslahat berilýän Foregene PCR enjamy: https://www.foreivd.com/foreamp-sn-695-series-thermal-cycler-96-wells-pcr-machine-product/
Degişli önümler: https://www.foreivd.com/pcr-herotm-with-dye-product/
Ordinaryönekeý PCR-iň kemçilikleri
1.hapalamak aňsat
2.kyn iş
3.diňe hil derňewi
4.Ortaça duýgurlyk
5.Specificörite däl güýçlendirme bar we belli bolmadyk zolak nyşanyň nyşany bilen deň bolanda, ony tapawutlandyryp bolmaz.
 
Capillary elektroforez esasly PCR
Ordinaryönekeý PCR-iň kemçiliklerine jogap hökmünde käbir öndürijiler kapilýar elektroforez ýörelgesine esaslanýan gurallary hödürlediler.Kapilýarda PCR güýçlendirilenden soň elektroforez ädim.Duýgurlyk has ýokary we birnäçe esaslaryň tapawudyny tapawutlandyryp bolýar we güýçlendirmek MAERKER tarapyndan hasaplanyp bilner.önümiň mazmuny.Adetmezçiligi, PCR önümini henizem açyp, guralyň içine salmaly we hapalanmak howpy henizem bar.

w3

CapillaryElektoforez

 

2. Hakyky floresan mukdar PCR (Quantitative Real-time PCR, qPCR) tehnologiýasyFloresan mukdar PCR, Real-Time PCR diýlip hem atlandyrylýar, PE (Perkin Elmer) tarapyndan 1995-nji ýylda işlenip düzülen täze nuklein kislotasynyň mukdar tehnologiýasydyr. Floresan mukdar PCR-iň ösüş taryhy ABI, Roche ýaly ägirtleriň janlandyryjy göreşleriniň taryhydyr. we Bio-Rad.Eger gyzyklanýan bolsaňyz, barlap bilersiňiz.Bu usul häzirki wagtda iň kämillik we giňden ulanylýan ýarym mukdarda PCR usulydyr.

Maslahat berilýän qPCR enjamy: https: //www.foreivd.com/mini-real-time-pcr-system-forequant-sf2sf4-product/

Floresan boýag usuly (SYBR Green I):SYBR Green I, mukdar PCR üçin iň köp ulanylýan DNK-boýag, ýörite däl iki hatar DNK bilen baglanyşdyrýar.Erkin ýagdaýda SYBR Green gowşak floresan çykarýar, ýöne bir gezek iki hatar DNK bilen baglanyşykly bolsa, onuň floresanlygy 1000 esse ýokarlanýar.Şonuň üçin reaksiýa bilen çykýan umumy floresan signal, iki hatar DNK mukdaryna proporsionaldyr we güýçlendirilen önümiň köpelmegi bilen artar.Boýag iki hatar DNK bilen ýörite baglanyşmaýandygy sebäpli, ýalan oňyn netijeler döräp biler.

Degişli önümler: https://www.foreivd.com/real-time-pcr-easytm-sybr-green-i-kit-product/

Floresan gözleg usuly (Taqman tehnologiýasy): wagtyndaPCR güýçlendirme, belli bir floresan zond jübüt primer bilen bir wagtda goşulýar.Synag çyzykly oligonukleotid bolup, floresan habarçy topary we iki ujunda degişlilikde bellik edilen floresan söndüriji topar bar.Synag üýtgemänsoň, habarçy topary tarapyndan çykýan floresan signal söndüriji topar tarapyndan sorulýar we ýüze çykarylanda floresan signal ýok;PCR güýçlendirmek döwründe (uzaldyş tapgyrynda), Taq fermentiniň 5'-3 'Diser işjeňligi barlagy siňdirer we peselder, şonuň üçin habarçy floresan topary we söndüriji floresan topary aýrylar, floresan gözegçilik ulgamy Floresan signal kabul edilip bilner, ýagny her gezek DNK zynjyry güýçlendirilende, floresan signallaryň ýygnanmagynyň we PCR önümleriniň emele gelmeginiň doly sinhronlaşmagyny amala aşyrýan floresan molekulasy emele gelýär.Takman gözleg usuly, kliniki tapyndyda iň köp ulanylýan kesgitleme usulydyr.

Degişli önümler: https://www.foreivd.com/quickeasy%e1%b5%80%e1%b4%b9-real-time-pcr-kit-taqman-product/

w4

QPCR-iň artykmaçlyklary
1.Usul kämildir we goldaýan enjamlar we reagentler doly
2.Reagentleriň ortaça bahasy
3.ulanmak aňsat
4.Detokary kesgitleme duýgurlygy we aýratynlygy
 
QPCR-iň kemçilikleri

Maksatly geniň mutasiýa, ýitirilen tapylmagyna getirýär.
Pes konsentrasiýa şablonyny kesgitlemek netijesini kesgitläp bolmaz.
San taýdan kesgitlemek üçin adaty egrini ulananyňyzda uly ýalňyşlyk bar.
 
3. Sanly PCR (sanly PCR, dPCR) tehnologiýasy
Sanly PCR nuklein kislotasynyň molekulalaryny mutlak mukdarda kesgitlemegiň usulydyr.QPCR bilen deňeşdirilende, sanly PCR başlangyç nusgadaky nuklein kislotasy molekulalarynyň mutlak mukdary bolan DNK / RNA molekulalarynyň sanyny gönüden-göni okap biler.1999-njy ýylda Bert Wogelşteýn we Kennet W. Kin-zler dPCR düşünjesini resmi taýdan teklip etdiler.
 
2006-njy ýylda Fluidigm ilkinji bolup çip esasly dPCR guralyny öndürdi.2009-njy ýylda “Life Technologies” “OpenArray” we “QuantStudio 12K Flex dPCR” ulgamlaryny işe girizdi.2013-nji ýylda “Life Technologies” ýokary dykyzlykly nanoskale mikrofliid çip tehnologiýasyny ulanyp, 20,000 aýratyn öýjüge nusgalary deň paýlamak üçin “QuantStudio 3DdPCR” ulgamyny işe girizdi.reaksiýada.

w5

2011-nji ýylda “Bio-Rad” damja esasly QX100 dPCR guralyny işe girizdi, bu suwda nebit tehnologiýasyny ulanyp, 20 000 damja-ýag ýagyna deň paýlamak üçin we damjalary seljermek üçin damja analizatoryny ulanýar.2012-nji ýylda, “RainDance” ýokary basyşly gaz bilen dolandyrylýan “RainDrop dPCR” guralyny işe girizdi, her bir reaksiýa ulgamyny 1 milliondan 10 milliona çenli pikoliter derejeli mikro damjalary öz içine alýan reaksiýa emulsiýasyna bölmek üçin.

w6

Häzirki wagta çenli sanly PCR iki esasy topary emele getirdi, çip görnüşi we damja görnüşi.Haýsy sanly PCR-e garamazdan, onuň esasy ýörelgeleri suwuklygy, ahyrky nokady PCR we Poisson paýlanyşyny çäklendirýär.Nuklein kislotasynyň şablonlaryny öz içine alýan adaty PCR reaksiýa ulgamy, çiplere ýa-da mikrodropletlere paýlanan on müňlerçe PCR reaksiýasyna deň bölünýär, şonuň üçin her reaksiýada şablon molekulasy we bir molekulaly şablon PCR reaksiýasy bolýar. ýerine ýetirildi.Floresanlygy okamak bilen, signalyň barlygy ýa-da ýoklugy hasaplanýar we mutlak mukdar statistiki Poisson paýlanyşynyň kalibrlemesinden soň amala aşyrylýar.

Aşakda ulanan birnäçe sanly PCR platformalarymyzyň aýratynlyklary:

1. Bio-Rad QX200 damja sanly PCR Bio-RadQX200 örän nusgawy sanly PCR platformasy, esasy kesgitleme prosesi: 20,000 nusga damja generatory tarapyndan öndürilýär Suwdaky ýagly mikro damjalar adaty PCR enjamynda güýçlendirilýär we ahyrynda her mikro damjanyň floresan signaly okalýar mikro damja okyjy tarapyndan.Amal has çylşyrymly we hapalanmak howpy orta.

w7

Xinyi TD1 mikro-damja sanly PCRXinyi TD1, içerki sanly PCR platformasy, esasy ýüze çykarmak prosesi: bir damja generatorynyň üsti bilen 30,000-50,000 suw içindäki ýag damjalaryny dörediň, umumy PCR guralynda güýçlendiriň we ahyrynda geçiň Her damjanyň floresan signalyny okaýar.Damjanyň emele gelmegi we bu platformada okamak, hapalanmak töwekgelçiligi pes bolan çipde ýerine ýetirilýär.

w8

 STILLA Naica mikro-damja çip sanly PCRSTILLA Naica, täze sanly PCR platformasy.Esasy kesgitleme prosesi: çipe reaksiýa çözgüdini goşuň, çipi mikro damja öndürmek we güýçlendirmek ulgamyna salyň we 30,000 mikro damjany dörediň.Çipde ýaýramak we çipde PCR güýçlendirmek tamamlandy.Soňra güýçlendirilen çip mikro damjany okamak derňew ulgamyna geçirilýär we floresan signal surata düşmek arkaly okalýar.Processhli proses ýapyk çipde geçirilýändigi sebäpli hapalanmak howpy pesdir.

w9

4. ThermoFisher QuantStudio 3D çip sanly PCR

“ThermoFisher QuantStudio 3D” çip esasly sanly PCR platformasydyr.Esasy kesgitleme prosesi: reaksiýa erginini ýaýradyja goşuň we reaksiýa çözgüdini ýaýradyjynyň üsti bilen 20,000 mikrotolkun bilen çipde deň derejede ýaýradyň.güýçlendirmek üçin çipi PCR maşynyna goýuň we ahyrynda okyjyda goýuň we floresan signalyny okamak üçin surata düşüň.Amal birneme çylşyrymly we tutuş proses ýapyk çipde amala aşyrylýar we hapalanmak howpy pes.

w10

5. JN MEDSYS Açyklyk çip sanly PCR

JN MEDSYS Açyklygy, täze çip görnüşli sanly PCR platformasy.Esasy kesgitleme prosesi: reaksiýa çözgüdini arza berijä goşuň we reaksiýa çözgüdini PCR turbasynda oturdylan 10,000 PCR turbalaryna deň derejede ýaýratyň.Mikroply çipde reaksiýa çözgüdi kapilýar hereket arkaly çipe girýär we güýçlendirmek üçin çip bilen PCR turbasy PCR maşynyna ýerleşdirilýär we ahyrynda çip surata düşmek arkaly floresan signalyny okamak üçin okyja goýulýar.Amal has çylşyrymly.Hapalanmak howpy pesdir.

w11

Her sanly PCR platformasynyň parametrleri aşakdaky ýaly jemlenendir:

w12

Sanly PCR platformasynyň baha beriş görkezijileri: bölünen birlikleriň sany, floresan kanallaryň sany, işleýiş çylşyrymlylygy we hapalanmak töwekgelçiligi.Mostöne iň esasy zat, kesgitlemegiň takyklygy.Sanly PCR platformalaryna baha bermegiň bir usuly, biri-birini barlamak üçin birnäçe sanly PCR platformalaryny ulanmak, başga bir ýol bolsa takyk bahalary bolan adaty maddalary ulanmakdyr.

DPCR-iň artykmaçlyklary
1.Mutlak mukdarda ýetmek
2.Has ýokary duýgurlyk we aýratynlyk
3.Pes göçürme nusgalaryny tapyp biler
DPCR-iň kemçilikleri1. Gymmat enjamlar we reagentler 2. Çylşyrymly iş we uzak wagtlap kesgitlemek wagty 3. Dar kesgitleme aralygy

Häzirki wagtda PCR tehnologiýasynyň üç nesliniň öz artykmaçlyklary we kemçilikleri bar we hersiniň öz amaly meýdanlary bar we bu bir nesliň beýlekisiniň ornuny tutýan gatnaşyk däl.Tehnologiýanyň yzygiderli ösmegi PCR tehnologiýasyna täze janlylyk girizdi, bu bolsa bir programma ugruny açyp, nuklein kislotasyny tapmagy has amatly we takyk etdi.
Çeşme: Doktor uanuan sizi synag üçin alyp barýar
 
Maslahat berilýän önümler:


Iş wagty: Noýabr-18-2022