• facebook
 • Baglanyşyk
 • youtube
 • Nuklein kislotasy alyndy!Thisöne bu DNK (RNK) göz öňüne getiren DNK (RNK)?

  Nuklein kislotasy alyndy!Thisöne bu DNK (RNK) göz öňüne getiren DNK (RNK)?

  Nuklein kislotasyny çykarmak barada näçeräk bilýärsiňiz Arassalanan nuklein kislotasynyň başlangyjy we soňy Hemme zat başda kyn, arassalanan nuklein kislotasy molekulýar synaglaryň iň başlangyjydyr, indiki synaglar üçin üstünlik ýa-da şowsuzlyk möhüm täsir edýär.Yz / ultra yz UV ...
  Koprak oka
 • 7 minut: 96 guýy plastinka öýjüginden RT-qPCR çenli

  7 minut: 96 guýy plastinka öýjüginden RT-qPCR çenli

  7 minut näçe wagt?420 sekunt.7 minutda näme edip bilerin?Bu aýdym diňlemek, bir käse çaý;synpda geçmegiň şatlygy, ýöne perdäniň çekilmezinden öň alada....
  Koprak oka
 • RNK-nyň hilini nädip tassyklamaly

  RNK-nyň hilini nädip tassyklamaly

  1. 280, 320, 230 we 260 nm RNK ergininiň siňdirilişini kesgitläň, degişlilikde nuklein kislotasynyň, fon (ergin bulaşyklygy), duz konsentrasiýasy we belok ýaly organiki maddalaryň bahalaryny görkezýär.Adatça diňe OD260 / OD280 serediň (gatnaşygy, R).W ...
  Koprak oka
 • Dinönekeý PCR, floresan PCR, sanly PCR;artykmaçlyklarynyň we kemçilikleriniň derňewi!

  Dinönekeý PCR, floresan PCR, sanly PCR;artykmaçlyklarynyň we kemçilikleriniň derňewi!

  Kellämde ýüze çykaryş tehnologiýasynyň taryhynda birnäçe öwrülişik oýlap tapyşlar, antigen-antikor aýratyn baglanyşyk, PCR tehnologiýasy we yzygiderlilik tehnologiýasy prinsipine esaslanýan immunolabeling tehnologiýasydyr.Bu gün PCR tehnologiýasy barada gürleşeris.T ...
  Koprak oka
 • Gysgaça mazmun | 2022-nji ýylyň awgust aýyna çenli dünýäde 41 gen terapiýa serişdesi işe girizildi.

  Gysgaça mazmun | 2022-nji ýylyň awgust aýyna çenli dünýäde 41 gen terapiýa serişdesi işe girizildi.

  Recentlyakynda marketing üçin üç gen terapiýa serişdesi tassyklandy, ýagny: (1) 2022-nji ýylyň 21-nji iýulynda PTC Terapewtika, Inc. ilkinji bazarda gen terapiýasy ...
  Koprak oka
 • Foregene iň soňky Tebigat ýokary bal edebiýat-kömek önümi Öýjük jemi RNA izolýasiýa toplumy

  Foregene iň soňky Tebigat ýokary bal edebiýat-kömek önümi Öýjük jemi RNA izolýasiýa toplumy

  Çap eden: Patogen mikrobiologiýa we immunologiýa CAS esasy laboratoriýasy, Mikrobiologiýa instituty, Hytaý Ylymlar akademiýasy IF: 69.504 Kömek edilen önüm: Öýjükleriň jemi RNA izolýasiýa toplumy ýa-da ...
  Koprak oka
 • CACLP 2022-ä gatnaşýan Foregene

  CACLP 2022-ä gatnaşýan Foregene

  19-njy Hytaý kliniki laboratoriýa tejribe sergisi, 2-nji Hytaý IVD üpjünçilik zynjyry sergisi.Hytaý, Jiangxi, Nançang şäherinde geçirildi.25-nji oktýabrdan 28-nji oktýabr aralygynda.Bu sergi sergä gatnaşmak üçin 1400-den gowrak kompaniýany özüne çekdi ...
  Koprak oka
 • CACLP-iň geçmişi we şu güni

  CACLP-iň geçmişi we şu güni

  2022-nji ýylyň 26-njy oktýabryndan 28-nji oktýabry aralygynda täze tejribe lukmançylygy we in vitro diagnozy - 19-njy Hytaý Hytaý Kliniki Laboratoriýa Amaly Sergisi 2-nji Hytaý IVD üpjünçilik zynjyry sergisi (CISCE) Nançang Grenlandiýa halkara sergi merkezinde üstünlikli geçirildi.FOREGENE Co ...
  Koprak oka
 • PCR maşyn | Düşünýärsiňizmi?

  PCR maşyn | Düşünýärsiňizmi?

  PCR maşyn | Düşünýärsiňizmi?Nobel baýragynyň eýesi PCR tehnologiýasy 1993-nji ýylda Amerikaly alym Mulis himiýa boýunça Nobel baýragyny aldy we gazanan üstünligi PCR tehnologiýasyny oýlap tapmakdy.PCR tehnologiýasynyň jadysy aşakdaky aýratynlyklarda: Birinjiden, DNK-nyň mukdary ...
  Koprak oka
 • Iň soňky tebigat tezisi: Täze gen redaktirleme guraly ISRB-iň gurluşyny we kesiş DNK mehanizmini derňäň

  Iň soňky tebigat tezisi: Täze gen redaktirleme guraly ISRB-iň gurluşyny we kesiş DNK mehanizmini derňäň

  Soňky on ýylda CRISPR esasly gen redaktirleme tehnologiýasy çalt ösdi we genetiki keselleri we rak keselini adam kliniki synaglarynda bejermekde üstünlikli ulanyldy.Şol bir wagtyň özünde, dünýädäki alymlar gen redaktirleme po bilen täze gurallary yzygiderli tapýarlar ...
  Koprak oka
 • Geliň dikeldilmegi we PCR önüminiň dikeldilmegi üçin maslahatlar

  Geliň dikeldilmegi we PCR önüminiň dikeldilmegi üçin maslahatlar

  Ueelimiň dikeldilmegini gowulandyrmak üçin maslahatlar 1. Elektroforez wagtynda nusga ýüküni artdyryň.2. Täze taýýarlanan elektroforez buferini ulanyň.3. ueelim kesilende, ýelimiň kesilmeginiň göwrümini azaltmak üçin diňe ýelimleri zolaklar bilen kesmäge synanyşyň: az maksatly bölekler bilen ýelim gerek däl, ýogsam bu täsir eder ...
  Koprak oka
 • Foregene ýokary bal gazanan edebiýat

  Foregene ýokary bal gazanan edebiýat

  2022-nji ýylyň ýarysyndan gowragy, geliň we Foeregene tarapyndan iň köp gol salan makalalary görüň!01 IF : 17.694 Çap eden: Ilkinji dahylly hassahana, Gün atat-sen uniwersiteti Esasy mazmuny: Esophageal skamous öýjükli karsinoma (ESCC) özofagus düwnük keseliniň esasy görnüşidir.Effektini kesgitlemek ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/8