• facebook
  • Baglanyşyk
  • youtube

Recentlyakynda marketing üçin üç gen terapiýa serişdesi tassyklandy, ýagny: (1) 2022-nji ýylyň 21-nji iýulynda PTC Terapewtika, Inc. gönüden-göni beýnine sanjylýan gen terapiýasy (öňki makalalara serediň: Gen terapiýasynyň ýene bir basgançagy | Dünýäde göni beýnine sanjym edilen AAV gen terapiýasy marketing üçin tassyklandy)..Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda bejerginiň tassyklanmagy, şübhesiz, maliýe krizisine sezewar bolan Bluebird Bio üçin "garda kömek".. we agyr gemofili A bolan negatiw AAV5 antikorlary (öňki makala serediň: Agyr! BioMariniň gemofiliýasy Marketing üçin tassyklanan gen terapiýasy).Häzirki wagta çenli dünýäde marketing üçin 41 gen terapiýa serişdesi tassyklandy.

Gen häsiýetlere gözegçilik edýän esasy genetiki birlikdir.RNK-dan ybarat käbir wiruslaryň genlerinden başga, organizmleriň köpüsiniň genleri DNK-dan durýar.Organizmiň keselleriniň köpüsi genler bilen daşky gurşawyň täsiri netijesinde ýüze çykýar we gen terapiýasy arkaly köp keselleri bejerip ýa-da ýeňilleşdirip bolýar.Gen bejergisi lukmançylyk we dermanhana pudagynda öwrülişik hasaplanýar.Gen terapiýa dermanlaryna DNK üýtgedilen DNK dermanlary (wivo gen terapiýa dermanlary, vitro gen terapiýa dermanlary, ýalaňaç plazmid dermanlary we ş.m.) we RNK dermanlary (antisense oligonukleotid dermanlary, siRNA dermanlary, mRNA gen terapiýasy we ş.m.);dar kesgitlenen gen terapiýa dermanlary esasan plazmid DNK dermanlaryny, wirus wektorlaryna esaslanýan gen terapiýa dermanlaryny, bakteriýa wektorlaryna esaslanýan gen terapiýa dermanlaryny, gen redaktirleme ulgamlaryny we vitroda genetiki taýdan üýtgedilen öýjük bejeriş dermanlaryny öz içine alýar.Birnäçe ýyllap dowam eden agyr ösüşden soň, gen terapiýa dermanlary ylham berýän kliniki netijelere ýetdi.(DNK sanjymlaryny we mRNA sanjymlaryny hasaba almazdan) dünýäde marketing üçin 41 gen terapiýa serişdesi tassyklandy.Önümleriň öndürilmegi we gen terapiýa tehnologiýasynyň çalt ösmegi bilen gen terapiýasy çalt ösüş döwrüni başlar.

Bütin dünýäde1

Gen bejergisiniň klassifikasiýasy (Surat çeşmesi: Biologiki Jingwei)

Bu makalada marketing üçin tassyklanan 41 gen terapiýasy (DNK sanjymlary we mRNA sanjymlary muňa girmeýär) sanalandyr.

1. In vitro gen terapiýasy

(1) Strimvelis

Kompaniýa: GlaxoSmithKline (GSK) tarapyndan işlenip düzüldi.

Bazara çykmagyň wagty: 2016ewropa Bileleşigi tarapyndan 2016-njy ýylyň maý aýynda tassyklandy.

Görkezişler: Gaty birleşdirilen immun ýetmezçiligini bejermek üçin (SCID).

Bellikler: Bu bejerginiň umumy prosesi ilki bilen hassanyň öz gematopoetiki kök öýjüklerini almak, olary vitro görnüşinde giňeltmek we ösdürmek, soňra bolsa funksional ADA (adenozin deaminaza) geniniň gematopoetiki kök öýjüklerine girizmek üçin retrowirus ulanmakdyr we ahyrynda üýtgedilen gematopoetiki kök öýjüklerini geçiriň.Gematopoetiki kök öýjükleri bedene gaýtadan guýulýar.Kliniki netijeler, Strimvelis bilen bejergi alýan ADA-SCID hassalarynyň 3 ýyl diri galmagyň derejesiniň 100% bolandygyny görkezdi.

(2) Zalmoxis

Kompaniýa: Italiýanyň MolMed tarapyndan öndürildi.

Bazara çykmagyň wagty: 2016-njy ýylda EUB şertli marketing ygtyýarnamasyny aldy.

Görkezişler: Gematopoetiki kök öýjük transplantasiýasyndan soň näsaglaryň immunitetini sazlamak üçin ulanylýar.

Bellik: Zalmoxis, retrowiral wektor tarapyndan üýtgedilen allogen T öýjükli janyna kast etmek gen immunoterapiýasydyr.1NGFR we HSV-TK Mut2 janyna kast etmek genleri, adamlara immun täsirini döredýän T öýjüklerini öldürmek, GVHD-iň hasam erbetleşmeginiň öňüni almak we Escort operasiýasyndan soň gaploidentiki HSCT hassalarynda immun funksiýasyny dikeltmek üçin ganclowir ulanmaga mümkinçilik berýär.

(3) Invossa-K

Kompaniýa: TissueGene (KolonTissueGene) kompaniýasy tarapyndan işlenip düzüldi.

Bazara çykmagyň wagty: 2017-nji ýylyň iýul aýynda Günorta Koreýada sanawda tassyklandy.

Görkezmeler: degeneratiw dyz artritini bejermek üçin.

Bellik: Invossa-K, adam kondrositlerini öz içine alýan allogen öýjük gen terapiýasydyr.Allogen öýjükler in vitro görnüşinde genetiki taýdan üýtgedilýär we üýtgedilen öýjükler artikulýar sanjymdan soň üýtgeýän ösüş faktoryny β1 (TGF-β1) aňladyp we gizläp biler.β1), şeýlelik bilen osteoartritiň alamatlaryny gowulandyrýar.Kliniki netijeler, Invossa-K-iň dyz artritini ep-esli gowulaşdyryp biljekdigini görkezýär.Öndüriji ulanylan maddalara nädogry bellik edenligi sebäpli, ygtyýarnama 2019-njy ýylda Günorta Koreýanyň neşe serişdelerini düzgünleşdiriji tarapyndan ýatyryldy.

(4) Zynteglo

Kompaniýa: Amerikan bluebird bio (bluebird bio) kompaniýasy tarapyndan işlenip düzüldi.

Bazara çykmagyň wagty: 2019-njy ýylda Europeanewropa Bileleşigi tarapyndan tassyklandy we 2022-nji ýylyň awgustynda FDA tarapyndan tassyklandy.

Görkezişler: Transfuziýa bagly β talassemiýany bejermek üçin.

Bellikler: Zynteglo in vitro gen terapiýasy bolup, näsaglardan aýrylan gematopoetiki kök öýjüklerine adaty β-globin geniniň (βA-T87Q-globin geni) funksional göçürmesini girizmek üçin merkezi wektor ulanýar., soňra bolsa genetiki taýdan üýtgedilen autolog gematopoietiki kök öýjüklerini hassanyň içine guýuň.Näsagda adaty βA-T87Q-globin geni bolansoň, adaty HbAT87Q belogy öndürip bilerler, bu bolsa gan tabşyrmagyň zerurlygyny azaldyp ýa-da ýok edip biler.Bu, 12 ýaş we ondan uly hassalar üçin ömürlik gan tabşyrmagyň we ömürboýy dermanlaryň ornuny tutmak üçin döredilen bir gezeklik bejergidir.

(5) Skysona

Kompaniýa: Amerikan bluebird bio (bluebird bio) kompaniýasy tarapyndan işlenip düzüldi.

Bazara çykmagyň wagty: 2021-nji ýylyň iýul aýynda marketing üçin EUB tarapyndan tassyklandy.

Görkezişler: Irki beýni adrenoleukodystrofiýasyny (CALD) bejermek üçin.

Bellik: Skysona gen terapiýasy irki beýni adrenoleukodystrofiýasyny (CALD) bejermek üçin tassyklanan ýeke-täk gen terapiýasydyr.Skysona (elivaldogen awtotemcel, Lenti-D) Lenti-D in vitro gen terapiýasynda gematopoetiki kök öýjük lentiwiridir.Bejerginiň umumy prosesi şeýleräk: awtologiki gematopoetiki kök öýjükleri näsagdan çykarylýar, adamda ABCD1 genini göterýän lentiwirus bilen vitro görnüşinde üýtgedilýär we soňra näsaga gaýtadan goýulýar.ABCD1 gen mutasiýa we CALD bilen 18 ýaşa çenli näsaglary bejermek üçin.

(6) Kimriýa

Kompaniýa: “Nowartis” tarapyndan işlenip düzüldi.

Bazara çykmagyň wagty: FDA tarapyndan 2017-nji ýylyň awgust aýynda tassyklandy.

Görkezişler: Öňünden gelýän B öýjükli ýiti lenfoblastiki leýkozy (HEMMESI) we gaýtalanýan we çydamly DLBCL-ni bejermek.

Bellik: Kymriah, CD19-ny nyşana alýan we 4-1BB birleşdiriji faktor ulanyp, dünýäde ilkinji tassyklanan CAR-T bejergisi bolan vitro gen terapiýa serişdesidir.Bahasy ABŞ-da 475,000 dollar, Japanaponiýada 313 000 dollar.

(7) eskarta

Kompaniýa: Gileadyň golçur kärhanasy Kite Pharma tarapyndan işlenip düzüldi.

Bazara çykmagyň wagty: FDA tarapyndan 2017-nji ýylyň oktýabr aýynda tassyklandy.

Görkezişler: Gaýtalanýan ýa-da çydamly uly B öýjükli lenfomany bejermek üçin.

Bellik: Yescarta in vitro gen terapiýasydyr.Bu dünýäde tassyklanan ikinji CAR-T bejergisi.CD19-ny nyşana alýar we CD28-iň kostimulýator faktoryny ulanýar.ABŞ-da bahasy 373,000 dollar.

(8) Tekartus

Kompaniýa: Gilead (GILD) tarapyndan işlenip düzüldi.

Bazara çykmagyň wagty: FDA tarapyndan 2020-nji ýylyň iýul aýynda tassyklandy.

Görkezişler: Gaýtalanýan ýa-da çydamly manty öýjük lenfomasy üçin.

Bellik: Tekartus CD19-ny nyşana alýan awtomatiki CAR-T öýjük bejergisidir we dünýäde marketing üçin tassyklanan üçünji CAR-T bejergisidir.

(9) Breýanzi

Kompaniýa: Bristol-Myers Squibb (BMS) tarapyndan işlenip düzüldi.

Bazara çykmagyň wagty: FDA tarapyndan 2021-nji ýylyň fewral aýynda tassyklandy.

Görkezişler: Gaýtalanýan ýa-da refrakter (R / R) uly B öýjükli lenfoma (LBCL).

Bellik: Breýanzi ysmaz wirusyna esaslanýan in vitro gen terapiýasy we CD19-ny nyşana alyp, dünýäde marketing üçin tassyklanan dördünji CAR-T bejergisi.Breýanziniň tassyklanmagy, Bristol-Myers 2019-njy ýylda 74 milliard dollara Celgene satyn alanda, öýjükli immunoterapiýa pudagyndaky Bristol-Myers Skibb üçin möhüm tapgyrdyr.

(10) Abecma

Kompaniýa: Bristol-Myers Squibb (BMS) we bluebird bio tarapyndan bilelikde işlenip düzüldi.

Bazara çykmagyň wagty: 2021-nji ýylyň martynda FDA tarapyndan tassyklandy.

Görkezişler: Gaýtalanan ýa-da çydamly köp miýeloma.

Bellikler: Abecma, vitro gen terapiýasy, BCMA-ny nyşana alýan dünýäde ilkinji CAR-T öýjük bejergisi we FDA tarapyndan tassyklanan bäşinji CAR-T bejergisi.Derman ýörelgesi, witroda lentiwirus bilen baglanyşykly genetiki üýtgeşmäniň üsti bilen hassanyň otologiki T öýjüklerinde BCMA reseptoryny aňlatmakdyr.Öýjük genine derman goýulmazdan ozal näsag öňünden bejermek üçin siklofosfamidiň we fludarabiniň iki birleşmesini aldy.Näsagdan kodlanmadyk T öýjüklerini aýyrmak, soň bolsa üýtgedilen T öýjüklerini BCMA-ny aňladýan rak öýjüklerini gözlemek we öldürmek üçin hassanyň bedenine guýuň.

(11) Libmeldi

Kompaniýa: “Orchard Therapeutics” tarapyndan işlenip düzüldi.

Bazara çykmagyň wagty: 2020-nji ýylyň dekabrynda sanaw üçin Europeanewropa Bileleşigi tarapyndan tassyklandy.

Görkezişler: Metahromatiki leýkodystrofiýany (MLD) bejermek üçin.

Bellikler: Libmeldy, autolog CD34 + öýjükleriniň vitro gen üýtgemegine esaslanýan merkezi bejergidir.Kliniki maglumatlar, Libmeldiniň ýekeje damar infuziýasynyň ir başlanýan MLD ugruny üýtgetmekde we şol bir ýaşdaky bejerilmedik hassalarda agyr motor we aň-bilim bozulmalarynda täsir edýändigini görkezýär.

(12) Benoda

Kompaniýa: WuXi Junuo tarapyndan işlenip düzüldi.

Bazara çykmagyň wagty: NMPA tarapyndan 2021-nji ýylyň sentýabr aýynda resmi taýdan tassyklandy.

Görkezişler: Ikinji hatar ýa-da has köp ulgamlaýyn bejergiden soň uly ýaşly hassalarda gaýtalanýan ýa-da çydamly uly B öýjükli lenfomany (r / r LBCL) bejermek.

Bellik: Benoda CD19 CAR-T gen terapiýasydyr we WuXi Junuo-nyň esasy önümidir.Gaýtalanýan / çydamly uly B öýjükli lenfomadan başga Hytaýda tassyklanan ikinji CAR-T önümidir.Mundan başga-da, WuXi Junuo follikulýar lenfoma (FL), manty öýjük lenfomasy (MCL), hroniki lenfositik leýkemi (CLL), ikinji hatar ýaýran uly B öýjükli lenfoma ýaly dürli görkezijileri bejermek üçin Ruiki Orenza sanjymyny ösdürmegi meýilleşdirýär. (DLBCL) we ýiti lenfoblastiki leýkoz (HEMMESI).

(13) KARWIKTI

Kompaniýa: Legend Bio-nyň ilkinji tassyklanan önümi.

Bazara çykmagyň wagty: FDA tarapyndan 2022-nji ýylyň fewral aýynda tassyklandy.

Görkezişler: Gaýtalanan ýa-da çydamly köp miýelomany bejermek (R / R MM).

Bellikler: CARVYKTI (ciltacabtagene autoleucel, Cilta-cel diýlip atlandyrylýar), B öýjük ýetişmek antigenini (BCMA) nyşana alýan iki sany domen antikorlary bolan CAR-T öýjük immun gen terapiýasydyr.Maglumatlar, CARVYKTI-iň proteazoma ingibitorlaryny, immunomodulýatorlary we CD38 monoklonal antikorlary goşmak bilen dört ýa-da has köp bejergini alan gaýtadan ýa-da çydamly köp miýeloma bolan näsaglarda umumy jogap derejesini 98% -e çenli görkezendigini görkezýär.

2. Wirus wektorlaryna esaslanýan wivo gen terapiýasy

(1) Jyns / täzeden doglan

Kompaniýa: Şençzhenen Saibainuo kompaniýasy tarapyndan işlenip düzüldi.

Bazara çykmagyň wagty: 2003-nji ýylda Hytaýda sanawda tassyklandy.

Görkezişler: Kelläniň we boýnuň öýjükli karsinomyny bejermek üçin.

Bellik: Rekombinant adam p53 adenowirus sanjymy Gendicine / Jinshengsheng, Şençzhenen Saibainuo kompaniýasyna degişli garaşsyz intellektual eýeçilik hukugy bolan adenowirus wektor gen terapiýasydyr.Derman adaty adam çişini basyryjy gen p53 we emeli usulda üýtgedilen rekombinant köpeltmek ýetmezçiligi Adam adenowirus 5 görnüşi adam adenowirus 5 görnüşinden durýar. Öňküsi, çişe garşy täsir etmek üçin dermanyň esasy gurluşydyr daşaýjy hökmünde çykyş edýär.Adenowirus wektory terapewtiki gen p53-ni maksat öýjügine geçirýär we maksat öýjüginde çişiň basyjy genini görkezýär.Önüm dürli rak keseline garşy genleri sazlap we dürli onkogenleriň işini peseldip biler, şeýlelik bilen bedeniň çişe garşy täsirini güýçlendirer we çişleri öldürmek maksadyna ýetip biler.

(2) Rigvir

Kompaniýa: Latwiýa Latima kompaniýasy tarapyndan işlenip düzüldi.

Bazara çykmagyň wagty: 2004-nji ýylda Latwiýada tassyklandy.

Görkezişler: Melanomany bejermek üçin.

Bellik: Rigvir Latwiýada, Estoniýada, Polşada, Ermenistanda, Belarusda we beýleki ýerlerde ulanylan we Europeanewropa Bileleşiginiň EMA-da hasaba alnan gen üýtgedilen ECHO-7 enterovirus wektoryna esaslanýan gen terapiýasydyr..Soňky on ýylda kliniki ýagdaýlar Rigvir onkolitiki wirusynyň howpsuz we täsirli bolandygyny we melanoma näsaglarynyň diri galma derejesini 4-6 esse ýokarlandyryp biljekdigini subut etdi.Mundan başga-da, terapiýa kolorektal rak, aşgazan asty mäziniň, öt haltasynyň beýleki dürli rak keselleri üçin hem amatlydyr.düwnük, böwrek, prostata, öýken ragy, ýatgy, lenfosarkoma we ş.m.

(3) Onkorin / Ankerui

Kompaniýa: Şanhaý Sunway Biotehnologiýa Co., Ltd.

Bazara çykmagyň wagty: 2005-nji ýylda Hytaýda sanawda tassyklandy.

Görkezmeler: Kelle we boýun çişlerini, bagyr, aşgazan asty mäzini, ýatgy we beýleki rak kesellerini bejermek.

Bellik: Onkorin adenowirusy wektor hökmünde ulanyp, onkolitiki wirus gen terapiýa önümidir.Alnan onkolitiki adenowirus, p53 geniniň ýoklugynda ýa-da adaty bolmadyk çişlerde köpelip, çiş öýjük lizisine sebäp bolup, çiş öýjüklerini öldürip biler.adaty öýjüklere zeper ýetirmezden.Kliniki netijeler Anke Rui-iň dürli zyýanly çişler üçin howpsuzlygynyň we netijeliliginiň bardygyny görkezýär.

(4) Glybera

Kompaniýa: UniQure tarapyndan işlenip düzüldi.

Bazara çykmagyň wagty: 2012-nji ýylda Europeewropada tassyklandy.

Görkezmeler: Lipoprotein lipaz ýetmezçiligini (LPLD), berk çäklendirilen ýag iýmitine garamazdan pankreatitiň agyr ýa-da gaýtalanýan epizodlary bilen bejermek.

Bellik: Glybera (alipogen tiparvovec) wektor hökmünde AAV esasly gen bejeriş serişdesidir.Bu bejergi, degişli öýjükleriň belli bir mukdarda lipoprotein lipazyny öndürip bilmegi üçin terapewtiki gen LPL-ni myşsa öýjüklerine geçirmek üçin wektor hökmünde AAV-ni ulanýar, bu keseli bejermekde möhüm rol oýnaýar we bu bejergi birinden soň uzak wagtlap täsir edýär dolandyryş (täsiri köp ýyllap dowam edip biler).Derman 2017-nji ýylda sanawdan çykaryldy we sanawdan çykarylmagynyň sebäpleri iki faktor bilen baglanyşykly bolup biler: bahanyň aşa ýokary bolmagy we bazaryň islegi çäkli.Dermany bir gezek bejermegiň ortaça bahasy 1 million ABŞ dollaryna barabar bolup, şu wagta çenli diňe bir näsag ony satyn aldy we ulandy.Lukmançylyk ätiýaçlandyryş kompaniýasy 900,000 ABŞ dollaryna öwezini dolsa-da, ätiýaçlandyryş kompaniýasy üçinem uly ýük.Mundan başga-da, neşe serişdesini görkezmek gaty seýrek, 1 milliondan 1 töweregi kesel we ýalňyş diagnozyň ýokary derejesi bar.

(5) Imlik

Kompaniýa: Amgen tarapyndan işlenip düzüldi.

Bazara çykmagyň wagty: 2015-nji ýylda ABŞ-da we Europeanewropa Bileleşiginde sanawda bolmagy tassyklandy.

Görkezişler: Operasiýa arkaly doly aýryp bolmaýan melanoma şikeslerini bejermek.

Bellik: Imlygic genetiki taýdan üýtgedilen (ICP34.5 we ICP47 gen böleklerini ýok etmek we adam granulosit-makrofag koloniýasyny stimulirleýji faktor GM-CSF genini wirusa girizmek) gerpes ýönekeý wirus görnüşi (HSV-1) onkolitiki wirusdyr , FDA tarapyndan tassyklanan ilkinji onkolitiki wirus gen terapiýasy.Dolandyryş usuly intralesional sanjymdyr.Melanoma zeperlenmelerine göni sanjym, çiş öýjükleriniň ýarylmagyna we çişe garşy antigenleri we GM-CSF goýberip, çişe garşy immun täsirini ýokarlandyryp biler.

(6) Luxturna

Kompaniýa: “Roche” golçur kärhanasy “Spark Therapeutics” tarapyndan işlenip düzüldi.

Bazara çykmagyň wagty: FDA tarapyndan 2017-nji ýylda tassyklandy, soňra bolsa 2018-nji ýylda Europeewropada marketing üçin tassyklandy.

Görkezişler: RPE65 geniniň goşa nusgasyndaky mutasiýa sebäpli, ýöne ýeterlik mukdarda retina öýjükleri bilen görüş ukyby pes bolan çagalary we ululary bejermek üçin.

Bellik: Luxturna AAV esasly gen terapiýasy bolup, subretinal sanjym bilen dolandyrylýar.Gen terapiýasy hassanyň retinal öýjüklerine adaty RPE65 geniniň funksional nusgasyny girizmek üçin AAV2 göteriji hökmünde ulanýar, şeýlelik bilen degişli öýjükler näsagyň RPE65 belogynyň kemçiliginiň öwezini dolmak üçin adaty RPE65 belogyny görkezýär we şeýlelik bilen gowulaşýar hassanyň görüşi.

(7) Zolgensma

Kompaniýa: “Novartis” -iň golçur kärhanasy “AveXis” tarapyndan işlenip düzüldi.

Bazara çykmagyň wagty: FDA tarapyndan 2019-njy ýylyň maý aýynda tassyklandy.

Görkezmeler: 2 ýaşa çenli oňurga muskul atrofiýasyny (oňurga muskul atrofiýasy, SMA) näsaglary bejermek.

Bellik: Zolgensma AAV wektoryna esaslanýan gen bejergisidir.Bu derman, dünýäde marketing üçin tassyklanan oňurga muskul atrofiýasy üçin ýeke-täk bejeriş meýilnamasydyr.sahypa, möhüm ädimdir.Bu gen bejergisi, damar infuziýasy arkaly näsaglara adaty SMN1 genini girizmek, adaty SMN1 belogyny öndürmek we şeýlelik bilen motor neýronlary ýaly täsir edýän öýjükleriň işini gowulandyrmak üçin scAAV9 wektoryny ulanýar.Munuň tersine, Spinraza we Ewrysdi SMA dermanlary uzak wagtyň dowamynda gaýta dozany talap edýär, Spinraza her dört aýda oňurga sanjymyny we gündelik agyz dermanlary Ewrysdi.

(8) Aýyrmak

Kompaniýa: Daiichi Sankyo Company Limited (TYO: 4568) tarapyndan işlenip düzüldi.

Bazara çykmagyň wagty: 2021-nji ýylyň iýunynda Japaneseaponiýanyň Saglygy goraýyş, zähmet we abadançylyk ministrliginiň (MHLW) şertli tassyklamasy.

Görkezmeler: Zyýanly gliomany bejermek üçin.

Bellikler: Delytact, dünýäde tassyklanan dördünji onkolitik wirus gen terapiýa önümidir we zyýanly gliomany bejermek üçin tassyklanan ilkinji onkolitiki wirus önümidir.“Delytact”, doktor Todo we kärdeşleri tarapyndan işlenip düzülen genetiki taýdan döredilen gerpes simplex wirusy 1 (HSV-1) onkolitiki wirusdyr.“Delytact” ikinji nesil HSV-1-iň G207 genomyna goşmaça öçürmek mutasiýa girizýär, ýokary howpsuzlyk profilini saklamak bilen, düwnük öýjüklerinde saýlama köpelmegini we çişe garşy immun täsirlerini güýçlendirýär.Delytact häzirki wagtda kliniki baha berişde ilkinji üçünji nesil onkolitik HSV-1.“Delytact” -yň Japanaponiýada tassyklanmagy, bir golly 2-nji tapgyr kliniki synagyna esaslandy.Gaýtalanýan glioblastoma näsaglarynda Delytact bir ýyl ýaşamagyň esasy nokadyna laýyk geldi we netijeler Delytact-iň G207-den has gowy ýerine ýetirendigini görkezdi.Güýçli köpeltmek we antitora garşy işjeňlik.Bu, döş, prostat, şwannoma, nazofargeal, gepatosellüler, kolorektal, zyýanly periferiýa nerw gabyk çişleri we tiroid rak ýaly gaty çiş modellerinde täsirli.

(9) Upstaza

Kompaniýa: PTC Terapewtika, Inc (NASDAQ: PTCT) tarapyndan işlenip düzüldi.

Bazara çykmagyň wagty: 2022-nji ýylyň iýul aýynda EUB tarapyndan tassyklandy.

Görkeziş: 18 aýlyk we ondan uly hassalary bejermek üçin tassyklanan ysly L-aminokislotanyň dekarboksilaz (AADC) ýetmezçiligi üçin.

Bellikler: Upstaza ™ (eladocagene exuparvovec), adeno bilen baglanyşykly wirus 2 (AAV2) wektor hökmünde ulanyp, wivo gen terapiýasydyr.AADC fermentini kodlaýan geniň mutasiýa sebäpli näsag kesel bolýar.AAV2 AADC fermentini kodlaýan sagdyn gen alyp barýar.Bejergi täsiri genetiki öwezini dolmak görnüşinde gazanylýar.Teoriýa boýunça, bir doz uzak wagtlap täsir edýär.Bu beýnine gönüden-göni sanjylýan ilkinji bazar gen terapiýasydyr.Marketing ygtyýarnamasy EUB-ne agza 27 döwletiň hemmesine, şeýle hem Islandiýa, Norwegiýa we Lihtenşteýn üçin ulanylýar.

(9) Roktawian

Kompaniýa: BioMarin Pharmaceutical (BioMarin) tarapyndan işlenip düzüldi.

Bazara çykmagyň wagty: 20B tarapyndan 2022-nji ýylyň awgustynda tassyklandy.

Görkezişler: FVIII faktor inhibisiýasy we AAV5 antikor negatiw taryhy bolmadyk agyr gemofiliýa A bolan uly ýaşly hassalary bejermek üçin.

Bellik: Roktawian (valoktokogen roxaparwowek) AAV5-ni wektor hökmünde ulanýar we B domeni öçürilen adam koagulýasiýa faktorynyň sekiz (FVIII) aňlatmasyny herekete getirmek üçin adam bagryna mahsus HLP ulanýar.Valewropa Komissiýasynyň valoktokogen roxaparwowekiň marketingini tassyklamak baradaky karary, neşäniň kliniki ösüş maksatnamasynyň umumy maglumatlaryna esaslanýar.Şolaryň arasynda III tapgyr GENEr8-1 kliniki synag, hasaba alynmazdan öňki ýyl maglumatlary bilen deňeşdirilende, valoktokogen roksaparwowekiň ýekeje gezek guýulmagyndan soň, subýektleriň ýyllyk gan akma derejesi ep-esli pesdi, rekombinant faktory VIII az ulanylýar. (F8) belok serişdeleri, ýa-da bedeniň ganyndaky F8 işjeňliginiň ep-esli ýokarlanmagy.4 hepdelik bejergiden soň, ýyllyk F8 ulanylyşy we bejergini talap edýän ABR degişlilikde statistik taýdan möhüm tapawut 99% we 84% azaldy (p <0,001).Howpsuzlyk tertibi amatlydy, hiç bir predmetde F8 faktoryň gadagan edilmegi, erbetlik ýa-da trombotik täsirleri başdan geçirilmedi we bejergi bilen baglanyşykly çynlakaý ýaramaz hadysalar (SAE) habar berilmedi.

3. Ownuk nuklein kislotasy dermanlary

(1) Witrawen

Kompaniýa: Ionis Pharma (öňki Isis Pharma) we Nowartis tarapyndan bilelikde işlenip düzüldi.

Bazara çykmagyň wagty: FDA we EU EMA tarapyndan 1998 we 1999-njy ýyllarda tassyklandy.

Görkezişler: AIW keselinde sitomegalowirus retinitini bejermek üçin.

Bellik: Witrawen antisense oligonukleotid serişdesidir we dünýäde marketing üçin tassyklanan ilkinji oligonukleotid serişdesidir.Bazaryň başynda, sitomegalowirusa garşy dermanlara bazaryň islegi gaty gyssaglydy;soň ýokary işjeň wirusa garşy bejerginiň ösmegi sebäpli sitomegalowirus keseliniň sany birden azaldy.Bazaryň isleginiň pesligi sebäpli bu derman 2002-nji we 2006-njy ýyllarda EUB ýurtlarynda we ABŞ-da çykaryldy.

(2) Makugen

Kompaniýa: Pfizer we Eyetech tarapyndan bilelikde işlenip düzüldi.

Bazara çykmagyň wagty: 2004-nji ýylda ABŞ-da sanawda tassyklandy.

Görkezişler: Newaskulýar ýaş bilen baglanyşykly makula degenerasiýasyny bejermek üçin.

Bellikler: Makugen, damar endotel ösüş faktoryny (VEGF165 izoform) nyşana alyp we baglanyşdyryp bilýän we intrawitreal sanjym bilen dolandyrylýan, üýtgedilen oligonukleotid dermanydyr.

(3) Defitelio

Kompaniýa: Jaz tarapyndan işlenip düzüldi.

Bazara çykmagyň wagty: 2013-nji ýylda Europeanewropa Bileleşigi tarapyndan tassyklandy we FDA tarapyndan 2016-njy ýylyň martynda tassyklandy.

Görkezişler: Gematopoietiki kök öýjük transplantasiýasyndan soň böwrek ýa-da öýken disfunksiýasy bilen baglanyşykly bagyr venulasynyň okkluziv keselini bejermek üçin.

Bellik: Defitelio - oligonukleotidleriň, plazmin häsiýetleri bolan oligonukleotidleriň garyndysy.Täjirçilik sebäpleri bilen 2009-njy ýylda yzyna alyndy.

(4) Kynamro

Kompaniýa: Ionis Pharma we Kastle tarapyndan bilelikde işlenip düzüldi.

Bazara çykmagyň wagty: ABŞ-da 2013-nji ýylda ýetim derman hökmünde tassyklandy.

Görkezişler: Gomozigoz maşgala giperkolesterolemiýasynyň goşmaça bejergisi üçin.

Bellik: Kynamro antisense oligonukleotid serişdesidir, adam apo B-100 mRNA nyşana alýan antisense oligonukleotiddir.“Kynamro” hepdede bir gezek 200 mg subkutan görnüşinde berilýär.

(5) Spinraza

Kompaniýa: Ionis Pharmaceuticals tarapyndan işlenip düzüldi.

Bazara çykmagyň wagty: FDA tarapyndan 2016-njy ýylyň dekabrynda tassyklandy.

Görkezişler: Oňurgaly muskul atrofiýasyny (SMA) bejermek üçin.

Bellik: Spinraza (nusinersen) antisense oligonukleotid serişdesidir.Spinraza, SMN2 geniniň RNK bölünişini SMN2 exon 7-iň bölünýän ýerine baglap, şeýlelik bilen doly işleýän SMN belogynyň önümçiligini artdyryp biler.2016-njy ýylyň awgust aýynda BIOGEN korporasiýasy Spinrazanyň global hukuklaryny almak mümkinçiligini amala aşyrdy.Spinraza adamlarda ilkinji kliniki synagyny 2011-nji ýylda başlady. Bary-ýogy 5 ýylda FDA-nyň netijeliligini doly ykrar edýändigini görkezýän 2016-njy ýylda FDA tarapyndan tassyklandy.Bu derman 2019-njy ýylyň aprelinde Hytaýda marketing üçin tassyklandy. Hytaýda Spinrazanyň ähli tassyklaýyş aýlawy 6 aýdanam az.Spinraza ABŞ-da ilkinji gezek tassyklananyna 2 ýyl 2 aý boldy.Şeýle seýrek duş gelýän daşary ýurt seýrek keseli täze derman Hytaýda sanawyň tizligi eýýäm gaty çalt.Bu, şeýle hem, neşe serişdelerine baha bermek merkezi tarapyndan 2018-nji ýylyň 1-nji noýabrynda çykarylan "Daşary ýurtlarda täze neşe serişdeleriniň ilkinji sanawynyň çykarylmagy baradaky habarnamanyň" sebäbi, daşary ýurtly 40 sany täze täze toparyň birinji toparyna girizildi çalt gözden geçirmek üçin dermanlar we Spinraza sanawda.

(6) Exondys 51

Kompaniýa: AVI BioPharma tarapyndan işlenip düzüldi (soňra Sarepta Terapewtika adyny aldy).

Bazara çykmagyň wagty: FDA tarapyndan 2016-njy ýylyň sentýabr aýynda tassyklandy.

Görkezişler: Duchenne muskul distrofiýasyny (DMD) ekson 51 geçiş geninde DMD gen mutasiýa bilen bejermek üçin.

Bellik: Exondys 51 antisense oligonukleotid serişdesidir.Antisense oligonukleotid, DMD geniniň mRNA-dan öňki ekzon 51 ýagdaýyna bagly bolup biler, netijede ýetişen mRNA emele gelýär.Excision, şeýlelik bilen mRNA okamak çarçuwasyny bölekleýin düzedip, näsaga adaty belokdan gysga bolan distrofiniň käbir funksional görnüşlerini sintez etmäge kömek edýär we şeýlelik bilen näsagyň alamatlaryny gowulaşdyrýar.

(7) Tegsedi

Kompaniýa: Ionis Pharmaceuticals tarapyndan işlenip düzüldi.

Bazara çykmagyň wagty: marketingewropa Bileleşigi tarapyndan 2018-nji ýylyň iýul aýynda tassyklandy.

Görkezişler: Miras transtretin amiloidozyny (HATTR) bejermek üçin.

Bellik: Tegsedi transtretin mRNA-ny nyşana alýan antisense oligonukleotid derman.HATTR-ny bejermek üçin dünýäde ilkinji tassyklanan derman.Dolandyryş usuly subkutan sanjymdyr.Derman, transtiretiniň (ATTR) mRNA-ny nyşana alyp, ATTR belogynyň önümçiligini azaldýar we ATTR bejergisinde oňat töwekgelçilik derejesine eýe.Keseliň basgançagy ýa-da kardiomiopatiýanyň bolmagy möhüm däldi.

(8) Onpattro

Kompaniýa: Alnylam we Sanofi tarapyndan bilelikde işlenip düzüldi.

Bazara çykmagyň wagty: ABŞ-da 2018-nji ýylda sanawda tassyklandy.

Görkezişler: Miras transtretin amiloidozyny (HATTR) bejermek üçin.

Bellikler: Onpattro, transtretin mRNA-ny nyşana alýan siRNA derman bolup, bagyrda ATTR belogynyň öndürilmegini we transtiretiniň mRNA-ny nyşana alyp, periferiýa nerwlerinde amiloid ýataklarynyň ýygnanmagyny azaldýar., şeýlelik bilen keseliň alamatlaryny gowulaşdyrýar we ýeňilleşdirýär.

(9) Givlaari

Kompaniýa: Alnylam korporasiýasy tarapyndan işlenip düzüldi.

Bazara çykmagyň wagty: FDA tarapyndan 2019-njy ýylyň noýabr aýynda tassyklandy.

Görkezişler: Uly adamlarda ýiti bagyr porfiriýasyny (AHP) bejermek üçin.

Bellik: Givlaari, SiRNA derman, Onpattro-dan soň marketing üçin tassyklanan ikinji siRNA derman.Derman subkutan görnüşde berilýär we ALAS1 belogynyň zaýalanmagy üçin mRNA-ny nyşana alýar.Aýlyk Givlaari bejergisi bagyrdaky ALAS1 derejesini ep-esli we yzygiderli peseldip biler, şeýlelik bilen neýrotoksiki ALA we PBG derejesini kadaly derejä çenli peselder, şeýlelik bilen näsagyň kesel alamatlaryny ýeňilleşdirer.Maglumatlar Givlaari bilen bejergi alýan näsaglaryň plasebo topary bilen deňeşdirilende kesel alawlarynyň sanynyň 74% azalandygyny görkezdi.

(10) Wýondys53

Kompaniýa: Sarepta Terapewtika tarapyndan işlenip düzüldi.

Bazara çykmagyň wagty: FDA tarapyndan 2019-njy ýylyň dekabrynda tassyklandy.

Görkeziş: Distrofin gen ekson 53 bölek mutasiýa bolan DMD hassalaryny bejermek üçin.

Bellik: Wýondys 53 antisense oligonukleotid serişdesidir.Oligonukleotid serişdesi distrofin mRNA prekursorynyň bölüniş prosesini nyşana alýar.Distrofin mRNA prekursorynyň gytaklaýyn işinde daşarky Exon 53 bölekleýin bölünipdi, ýagny ýetişen mRNA-da ýokdy we kesilen, ýöne işleýän distrofin belogyny öndürmek üçin döredildi we şeýlelik bilen hassalarda maşk ukybyny ýokarlandyrdy.

(11) Waylivra

Kompaniýa: Ionis Pharmaceuticals we onuň golçur Akcea Therapeutics tarapyndan işlenip düzüldi.

Bazara çykmagyň wagty: 2019-njy ýylyň maý aýynda Europeanewropa Medisina Guramasy (EMA) tarapyndan tassyklandy.

Görkeziş: Maşgala hylomikronemiýa sindromy (FCS) bolan uly ýaşly hassalarda gözegçilik edilýän berhiz üçin birleşdiriji bejergi hökmünde.

Bellik: Waylivra antisense oligonukleotid serişdesidir, bu dünýäde FCS-ni bejermek üçin tassyklanan ilkinji derman.

(12) Lekwio

Kompaniýa: “Nowartis” tarapyndan işlenip düzüldi.

Bazara çykmagyň wagty: 2020B tarapyndan 2020-nji ýylyň dekabrynda tassyklandy.

Görkezişler: Uly ýaşly giperkolesterolemiýany (heterozigoz maşgala we maşgala däl) ýa-da garyşyk dislipidemiýany bejermek üçin.

Bellik: Leqvio, PCSK9 mRNA nyşana alýan siRNA derman.Bu dünýäde holesterini azaldýan (LDL-C) siRNA bejergisi.Dolandyryş usuly subkutan sanjymdyr.Derman, PCSK9 belok derejesini peseltmek üçin RNK päsgelçiligi bilen işleýär, bu bolsa LDL-C derejesini peseldýär.Kliniki maglumatlar, “Leqvio” -yň statinleriň iň ýokary çydamly dozalaryna garamazdan LDL-C derejesini maksat derejesine çenli peseldip bolmaýan hassalarda LDL-C takmynan 50% azaldyp biljekdigini görkezýär.

(13) Okslumo

Kompaniýa: Alnylam Pharmaceuticals tarapyndan işlenip düzüldi.

Bazara çykmagyň wagty: 2020B tarapyndan 2020-nji ýylyň noýabr aýynda tassyklandy.

Görkezişler: 1-nji giperoksaluriýany bejermek üçin (PH1).

Bellik: Okslumo, subkutan dolandyrylýan gidroksid kislotasy oksidaza 1 (HAO1) ​​mRNA nyşana alýan siRNA derman.Bu derman, Alnylamyň iň soňky güýçlendirilen durnuklaşdyryjy himiki ESC-GalNAc konýugasiýa tehnologiýasy arkaly işlenip düzüldi, bu has berklik we täsirlilik bilen subkutan dolandyrylýan siRNA-lary üpjün edýär.Derman gidroksid kislotasy 1 (HAO1) ​​mRNA-nyň zaýalanmagyny ýa-da gadagan edilmegini nyşana alýar, bagyrdaky glikolat oksidazyň derejesini peseldýär, soň bolsa oksalat öndürmek üçin zerur bolan substraty sarp edýär we keseliň ösüşine gözegçilik etmek we gowulaşmak üçin oksalat önümçiligini azaldýar. näsaglarda kesel alamatlary.

(14) Wiltepso

Kompaniýa: Nippon Shinyaku-nyň golçur kärhanasy NS Pharma tarapyndan işlenip düzüldi.

Bazara çykmagyň wagty: FDA tarapyndan 2020-nji ýylyň awgust aýynda tassyklandy.

Görkezmeler: Duchenne muskul distrofiýasyny (DMD) DMD gen mutasiýa bilen ekson 53 geçiş geninde bejermek üçin.

Bellik: Wiltepso fosforodiamid morfolino oligonukleotid dermanydyr.Bu oligonukleotid serişdesi, DMD geniniň mRNA-dan öňki ekzon 53 ýagdaýyna bagly bolup biler, netijede ýetişen mRNA emele gelýär.Exon bölekleýin aýrylýar, şeýlelik bilen mRNA okamak çarçuwasyny bölekleýin düzedýär, näsaga adaty belokdan gysga bolan distrofiniň käbir funksional görnüşlerini sintez etmäge kömek edýär we şeýlelik bilen näsagyň alamatlaryny gowulaşdyrýar.

(15) Amwuttra (vutrisiran)

Kompaniýa: Alnylam Pharmaceuticals tarapyndan işlenip düzüldi.

Bazara çykmagyň wagty: FDA tarapyndan 2022-nji ýylyň iýunynda tassyklandy.

Görkezişler: Polinewropatiýa (HATTR-PN) bilen ulularyň nesil yzarlaýan transtretin amiloidozyny bejermek üçin.

Bellik: Amvuttra (Vutrisiran), subkutan sanjym bilen dolandyrylýan transtiretini (ATTR) mRNA nyşana alýan siRNA derman.“Vutrisiran”, Alnylamyň güýçlendirilen durnuklaşdyryş himiýasy (ESC) -GalNAc konýugasiýa gowşuryş platformasy we kuwwatlylygy we metabolik durnuklylygy bilen döredildi.Bejerginiň tassyklanmagy, III Fazanyň kliniki gözleginden (HELIOS-A) 9 aýlyk maglumatlara esaslanýar we umumy netijeler, bejerginiň HATTR-PN alamatlaryny gowulaşdyrandygyny görkezýär, hassalaryň 50% -den gowragy tersine ýa-da ösüşi bes edýär.

4. Beýleki gen bejeriş serişdeleri

(1) Rexin-G

Kompaniýa: Epeius Biotech tarapyndan işlenip düzüldi.

Bazara çykmagyň wagty: Filippinleriň Azyk we derman serişdeleri müdirligi (BFAD) tarapyndan 2005-nji ýylda tassyklandy.

Görkezişler: Himiýa bejergisine çydamly ösen rak kesellerini bejermek üçin.

Bellik: Rexin-G gen bilen ýüklenen nanopartiki sanjymdyr.Gaty çişleri öldürmek üçin retrowiral wektor arkaly siklin G1 mutant genini maksat öýjüklerine girizýär.Dolandyryş usuly, damar infuziýasydyr.Metastatiki rak öýjüklerini işjeň gözleýän we ýok edýän çiş maksatly derman hökmünde, beýleki rak kesellerine, şol sanda maksatly biologiýa garşy netijesiz hassalara belli bir derejede täsir edýär.

(2) Newaskulgen

Kompaniýa: Adam kök öýjükleri instituty tarapyndan işlenip düzüldi.

Sanawyň wagty: 2011-nji ýylyň 7-nji dekabrynda Russiýada sanawda tassyklanyldy we 2013-nji ýylda Ukrainada görkezildi.

Görkezişler: Periferiýa arterial keseli, şol sanda agyr agzalaryň işemiýasyny bejermek üçin.

Bellikler: Newaskulgen DNK plazmidi esasly gen terapiýasy bolup, damar endotel ösüş faktorynyň (VEGF) 165 geni plazmid oňurganyň üstünde gurlup, näsaglara goýulýar.

(3) Kollategen

Kompaniýa: Osaka uniwersiteti we wençura kapital firmalary tarapyndan bilelikde işlenip düzüldi.

Sanawyň wagty: 2019aponiýanyň Saglygy goraýyş, zähmet we abadançylyk ministrligi tarapyndan 2019-njy ýylyň awgust aýynda sanawda tassyklandy.

Görkezişler: Aşaky aşaky işemiýany bejermek.

Bellik: Kollategen, AnGes tarapyndan öndürilen ilkinji ýerli ýapon gen terapiýa serişdesi bolan plazmada esaslanýan gen terapiýasydyr.Bu dermanyň esasy düzüm bölegi, adam gepatositleriniň ösüş faktorynyň (HGF) gen yzygiderliligini öz içine alýan ýalaňaç plazmiddir.Derman aşaky agzalaryň myşsalaryna sanjym edilse, beýan edilen HGF okkulirlenen gan damarlarynyň töwereginde täze gan damarlarynyň döremegine kömek eder.Kliniki synaglar, ýaralary gowulaşdyrmakda netijeliligini tassyklady.

END


Iş wagty: Noýabr-10-2022